Szapolyai János erdélyi vajda, magyar király (1526-1540)

Köszöntöm a Szapolyai honlapon, melynek célja, hogy tudományos igénnyel, részrehajlás nélkül eloszlassa a Szapolyai-családról kialakult toposzokat.

AZ ALÁBBI CIKK MEGJENÉSÉNEK HELYE, IDŐPONTJA:

Századok, 136. évfolyam 2002/3. szám 669-677. oldal

 

Botlik Richárd

 

1526. OKTÓBER 19.

(Adalékok Sárffy Ferenc győri várparancsnok jelentéséhez)

 

         II. Lajos (1516-1526) magyar király agnoszkálására nézve Sárffy Ferenc jelentése a leghitelesebb, és minden kétséget kizáró dokumentum. A győri várkapitány Brodarics István kancellárnak címzett jelentéséből kiderül, hogy a királyné őfelsége — II. Lajos özvegye, Mária — csak egy 12 főből álló lovaskíséretet kért Sárffytól, Czettrich védelmére.[1] Mária rendelkezése szokatlan volt, hiszen az ügy — ahogy azt Sárffy a jelentésének elején megítélte — nagyobb szabású annál, mintsem hogy egy királyi szolga azt minden szempontból megfelelően elvégezhesse. A jelen helyzetben azonban nem csupán a sértett önérzet (amiért a királyné nem tartott igényt személyére az agnoszkálási eljárásnál) vezérelte Sárffy Ferencet tettekre, hiszen — győri várkapitány lévén — személyében a győri király képe, vagyis a mohácsi csatát követő exlex állapotának egyik legstabilabb pontja, a török által sértetlen erőd katonai kormányzója, általános jogi eljárásban a király megtestesítője az a méltóság, akit — saját bevallása szerint — Mária kihagyna az agnoszkálás szomorú, de megtisztelő feladatából.[2]

        

Sajnos — a dokumentum hibás datálásából kifolyólag — Sárffy Ferenc jelentését számos bírálat érte a közgondolkodás részéről. Bartoniek Emma, a dokumentum fordítója 1526. december 14-re tette a jelentés keltezését, amely azonban több szempontból sem helytálló:

         1. Mert a Sárffy jelentésében szereplő „napokban” („His diebus…”) határozó ellentmond december 14-ének. II. Lajost a mohácsi csatát követően, tehát 1526. augusztus 29-én érte a szerencsétlenség, és abszurd lenne azt feltételezni, hogy az agnoszkáló bizottság valamelyik decemberi napon szállt volna ki a helyszínre a király holttestét felkutatni.

         2. Mert Sárffy Ferenc jelentése rendszerető ember jelleméről árulkodik, és ez összeegyeztethetetlen a decemberi dátummal. Ha októberben megtörtént az agnoszkálás, akkor Sárffy miért várt volna ennyi időt a jelentés elkészítésével? Semmiképpen sem azért, mert megfeledkezett feladatáról, vagy mert hallomást szerzett arról, hogy Brodarics István  egy tényszerű mohácsi visszaemlékezés írására készül — hiszen ez utóbbi csupán 1527 elején dőlt el.

         3. Mert Sárffy Ferenc Brodarics István kancellárnak és szerémi püspöknek címezte a jelentést. Brodarics István azonban 1526. december közepén már semmiképpen sem tevékeny tagja a Ferdinánd-hű udvarnak. Brodarics 1527 áprilisában tájékoztatta a lengyel királyi udvart a közte és I. Ferdinánd közti végleges szakításról. A szakítás okát a nagyszerű humanista azzal magyarázta, hogy jellemével ellentétes a Habsburg uralkodó politikája.[3] Voltaképpen az udvartól való elhidegülés első jelentős oka a Brodarics személyét ért sérelemben keresendő, ugyanis a kancellár nem kapott meghívót a Komáromba hirdetett, majd november 30-án Pozsonyba áthelyezett, és december 17-én Ferdinándot magyar királlyá választó országgyűlésre. December 17-e után Ferdinánd voltaképpen leváltotta Brodaricsot azzal, hogy a kancellári tisztségbe a veszprémi püspököt, Szalaházi Tamást emelte.

         4. Mert 1526. október 23-án Habsburg Ferdinándot a cseh országgyűlés Csehország királyává választotta meg. A cseh királyi címet korábban II. Lajos viselte, tehát a fent említett időpontig mindenképpen tisztázni kellett, hogy a magyar király valóban halott-e, s ennek legkézenfekvőbb megoldása az agnoszkálásban rejlett. Kínos jogi procedúrát vont volna maga után, ha a bécsi udvar csupán a híresztelésekre épít, s Lajos esetleg a török veszély elhárulása után feltűnik a politikai porondon. A Habsburg udvar — a Szapolyai Jánossal való versenyfutása miatt — későbbiekben elkövetett jogellenes lépéséből[4] nem indokolt levezetni a cseh rendek kapkodását.[5]

         5. Mert — és mind közül ez a legnyomósabb érv — Sárffy Ferenc 1526. október 19-ére                                  keltezte a Brodarics Istvánnak címzett jelentését. Ezt az adatot híven megőrizte az Acta Tomiciana gyűjtemény a szöveg részleges másolatában, és más források mellett a Bartoniek Emma 1926-ban megjelent fordításának alapját képező Pray már említett Annales…c. műve egyaránt. Mindkettő egyezik a keltezést illetően: „Ex arce Iauriensi, feria VI. post [fest.] Lucae, Evangelistae.[6]

Magyarra fordítva: „A győri várból, Lukács evangélista ünnepét követő pénteken.”

Szent Lukács evangélista ünnepe október 18-án van, ez a nap 1526-ban csütörtökre esett. Ebből következik, hogy az ünnep utáni péntek voltaképpen az ünnepet követő nap, vagyis 1526. október 19-e volt. Ellentétben Bartoniek Emma Mohács Magyarországa c. forráskiadványával, ahol 1526. december 14-e olvasható, s amelyet az 1976-ban, a csata 450. évfordulója alkalmából megjelent Mohács emlékezete c. kötet változatlanul felhasznált.[7]

         Mi volt az alapja az egyébként kiváló fordító, Bartoniek Emma tévedésének? Lukács evangélista ünnepét összetévesztette Szent Lúcia, népiesen Luca napjával, melyet december 13-án ünnepelnek. Szerencsétlen módon mind Lukács, mind Luca ünnepe csütörtöki napra esett 1526-ban. Bartoniek azt viszont figyelmen kívül hagyta, hogy az Olaszországban Santa Luciának, a latin nyelvben szintén Luciának nevezett szent nem azonos a latinban ’Luca’-nak becézett Lukáccsal, és semmiféle kapcsolatban nem állt a magyar nyelv Lucájával. Sárffy láthatóan konkretizálta, hogy kire gondolt ’Luca’ kapcsán, nevezetesen: evangélista. Ha a magyarban Lucának hívott szent nevét akarta volna keltezésként megjeleníteni, nemcsak a ’Lucia’, hanem — utalva a 4. században vértanúhalált halt szent szimbólumára — a ’virgo’ — tehát szűz — jelzőt is használta volna.

         A történészek, a történelmi szakírók többsége nem esett bele a dátumfeloldás eme csapdájába. Bartoniek kortársa, Gyalókay Jenő A mohácsi csata c. tanulmányában helyesen október 19-ére datálta Sárffy jelentését, Nemeskürty István már idézett vitaindító monográfiájában szintén pontosan adta vissza a győri várkapitány keltezését, s e szerzőkhöz hasonlóan Barta Gábor, Perjés Géza, majd Kiss Béla egyaránt október közepére tették II. Lajos agnoszkálásának lehetséges időpontját.[8]

Az agnoszkáló bizottság minden valószínűség szerint október közepén valóban végezhetett a királyi holttest felkutatásával. II. Lajos testét Székesfehérvárra vitte Sárffy és Czettrich, majd a városból visszatértek Győrbe, ahonnan Sárffy 1526. október 19-i dátummal ellátott jelentését Czettrich kézbesítette Pozsonyba a kancellár, Brodarics részére. A jelentéssel minden olyan — korábban született — híresztelést tisztázni lehetett, melyek a legkülönfélébb módozatokban szóltak II. Lajos haláláról: néhányan megesküdtek rá, hogy látták Lajost még a csatát követő napokban is, ismét mások szerint a csatában bátran harcolt, és a harcmezőn esett el, megint mások azt terjesztették, hogy a magyar főurak egy csoportja orvul meggyilkolta, de voltak olyan híradások is, melyek egy konkrét személy, Szapolyai János keze nyomát vélték a gyilkosságban felfedezni. Ezeket a különféle híradásokat félreérthetetlenül cáfolta Sárffy Ferenc jelentése. Az agnoszkáló bizottság vezetőjének, Czettrich Ulrik királyi kamarásnak, a szerencsétlenség szemtanújának a király holttestének megtalálásáig, és a jelentés részleteinek ismertetéséig senki sem hitt. I. Zsigmond (1506-1548) lengyel király, II. Lajos nagybátyja Habsburg Máriának, Lajos özvegyének írott levelében például kimondottan valótlannak tartotta Czettrich szóbeli beszámolójának részleteit,[9] s ez okból kifolyólag a lengyel udvar is felállított egy agnoszkáló bizottságot, Mikołaj Nipszycz követ vezetésével, aki viszont már csupán János koronázására érkezett meg Székesfehérvárra.[10]

         Ami magának a jelentésnek a tartalmát illeti, az Acta Tomiciana gyűjtemény korabeli, részleges másolata és a Bartoniek Emma fordításának alapját képező Pray: Annales…c. művének Sárffyt idéző másolata közt van némi különbség. Ez pedig nemcsak a latin nyelv használatának eltérő jellegében — amely egyértelműen a pallérozott 18. századi szerző javára dőlne el —, hanem a szöveg értelmezésében is megmutatkozik.

Az első eltérés a jelentés azon részén tapasztalható, mikor Czettrich a király holttestét felismerve felkiáltott: „…hoc est regiae Maiestatis, Domini mei semper gratiosissimi certissimum corpus, flexisque genibus, cum lacrimis osculatus est.[11] Bartoniek Emma a következőképpen fordította: „…Ez itten a király őfelsége, az én mindig legkegyelmesebb uram holtteste, ez egészen bizonyos! [— kiáltott Czettrich — B. R.] s térdre borulva, sírva megcsókolta.”[12]

Az Acta Tomiciana-ban található, 1526-os részleges másolat ugyanezt tartalmazta, de nem tett említést arról, hogy az udvari kamarás érzelmei úgy nyilvánultak volna meg, hogy Czettrich megcsókolta a több hetes királyi holttest jobb lábát („…dextrum pedem”), amely elsőként került elő a friss sírdomb alól: „…hoc est regiae Maiestatis, domini mei semper gratiosissimi certissimum corpus!”[13]

A másolatok közt meglévő második eltérés sem jelentős, ennek ellenére nem hagyható figyelmen kívül a jelentés értelmezésekor. „Re cognita corpus effodimus, caput primum,et ora abluimus: pulcherrime per ea signa, quae regia Maiestas in dentibus ferebat, se esse indicavit.”[14] A mondat magyar nyelven — Bartoniek alapján — ekképpen hangzik: „Minthogy így felismertük [ti. II. Lajos holttestét; B. R.], kiástuk a testet, először a fejét, aztán arcát lemostuk, és egész pontosan felismertük azokról a jegyekről, melyek őfelsége fogain voltak.”[15] Míg az Acta Tomiciana gyűjteményben a következő olvasható: „Effodimus caput primum et ora abluimus pulcherrime, per ea signa, quae regia Maiestas in dentibus gerebat, se esse indicavit.”[16] A két másolat láthatóan eltér mind tartalmilag, mind szerkezettanilag, de nem ezek a tényezők okozták ennek a szövegrészletnek haloványabb fordítását. Szöveghűbb fordításban a mondat olvasata: „Kiástuk először a fejet, és lemostuk legszebb részeit, azon jegyeket, melyeket király őfelsége a fogain viselt, [s amely] őt híressé tette.”

Salamon Henrik II. Lajos holttestének felismerése kapcsán jutott arra a következtetésre, hogy a jegyeknek „…közismerteknek kellett lenniük, ha Sárffy levelében egyszerűen csak utal rájuk, anélkül hogy közelebbről jellemezné őket; továbbá igen jellegzetesek, ha a tetemvizsgáló kamarás [ti. Czettrich — B. R.] éppen csak ezekről ismerte meg kétségkizáróan a királyi hullát.”[17] Salamon szerint II. Lajos retrognathia superior volt, és az ebből adódó „…vézna, fejletlen, infantilis, besüppedt felső állcsontján és fogsorán ismerte fel Czettrich kamarás a királyi tetemet.”[18]

A két másolat közti harmadik — egyben utolsó, jelentős — eltérés a királyi holttest romlatlan, ép voltának megfogalmazásában rejlik. „Absit adulatio, et Reverendissima Dominatio vestra credere dignetur, nunquam vidi corpus exangue hominis tam incorruptum, tamque non fastidiosum, et minus terribile. Nulla enim corporis Maiestatis suae pars corruptum, vel foeditatem aliquam habuit, nec minimum vulnerum, etiam in quantitate aciei acris, praeterquam exiguum in labiis.”[19] Bartoniek Emma — ezúttal szöveghű — fordítása alapján magyarul a következők olvashatók: „Nem akarok hízelegni, de főtisztelendő uraságod [ti. a jelentés címzettje, Brodarics István — B. R.] kegyeskedjék elhinni nekem, hogy sohasem láttam emberi holttestet, mely ennyire épen megmaradt volna, ennyire ne lett volna undorító és ijesztő. Mert nem volt a felség testének legkisebb része sem feloszlóban, s nem volt rajta semmiféle seb, még egy tűszúrásnyi sem, csak egy egészen kicsike az ajkán.”[20] Az Acta Tomiciana-ban található másolat tárgyalt részének első tagmondata még egyezik a Pray Annales…c. művének fentebb említett idézetével, a második tagmondat azonban eltér attól: „Absit adulatio et Rma. Dtio. vra. credere dignetur, nunquam vidi corpus exangue hominis tam incorruptum tamque non fastidiosum et minus terribile, nulla enim corpus suae Mtis. Pars coruptionem aut foeditatem aliquam habebat, nec minimum vulneris etiam praeter unum exiguum in quantitate unius aurei.[21] Sárffy Ferenc jelentéséről készült ezen utóbbi másolat tehát nem szólt arról, hogy II. Lajos ajkán találtak volna az agnoszkáló bizottság tagjai szúrt sebet. Ellenben a holttesten „…nem volt semmiféle seb, kivétel egyetlen kicsinyt, egy arany [érme — B. R.] mennyiségben.” E másolat alapján azonban lehetetlen azonosítani Lajosnak azt a testrészét, ahol — a dokumentum értelmezése szerint — a nem tűszúrásnyi, hanem jóval nagyobb felületű — jóllehet nem halált okozó — sérülés bekövetkezhetett.

         Már a tanulmány elején utaltam arra, hogy a magyar közgondolkodás részéről — valószínűleg a dátumfeloldás hibája nyomán — elterjedtek a Sárffy-féle jelentést kritizáló nézetek.[22] A modern világ emberének szemével azonban sosem szabad vizsgálni ilyen messzeségbe visszanyúló dokumentumot. Így semmi rendkívülit nem lehet abban a momentumban találni, mikor az agnoszkáló bizottság vezetője, Czettrich Ulrik királyi kamarás — bár Sárffy szerint a királyi holttest nem undorító, nem ijesztő, és rendkívül ép állagú, mégis — II. Lajost a hulla fogainak jellegzetes vonásairól azonosította. Sárffy egyrészt a körülmények okozta kiváló konzerválás előtt tisztelgett ily módon, másfelől pedig a szokásos udvariassági szabályokat sem kívánta áthágni.

         Ha azonban Sárffy Ferenc jelentésének részletei sem győznének meg valakit, ez esetben segítségül hívható a már királlyá koronázott János (1526-1540) Krzysztof Sydłowiecki, lengyel kancellárhoz írott levele,[23] melyben az újdonsült uralkodó megerősítette az agnoszkáló bizottság által előadottak II. Lajosra vonatkozó részeit.

        Az 1526. október 17-én, a tokaji várban tartott részországgyűlésen — a Szapolyai-párti — rendek ugyanezen év november 5-ére hirdettek királyválasztó országgyűlést Székesfehérvárra. A török kitakarodását követő hónapok legjelentősebb politikai eseményén a vártnál is több résztvevő képviseltette magát a rendek részéről. Az 1526 novemberében még igen szűk elitre támaszkodó Habsburg Ferdinánd tanácsadóinak első ijedtsége azonban csakhamar alábbhagyott, mikor lassacskán fény derült arra, hogy a magyar politikai elit a koronázási ceremónián mutatottaknál jóval megosztottabb, vagy némi vagyoni jellegű szolgáltatás fejében megosztható. Ebből is következik az a tény, hogy a János koronázásán megjelent rendeket nemcsak az aktus, és — a török Porta szemszögéből — a hódítóval packázó, nemzeti érzelmekkel telített hangulat, hanem az egykori uralkodó, az igen fiatalon elhunyt II. Lajos temetése is a koronázó városba vonzotta.

         Szapolyai János birtokában volt minden lehetséges eszköznek, amely elősegíthette a koronázásához vezető jogi, és egyéb más vonatkozású utat. Nem kívánom részleteiben ismertetni azt a procedúrát, mely Jánost a magyar királyi címhez vezette — hiszen számos kiváló tanulmány született már e kérdésben —,[24] csupán néhány pontot ragadnék ki a János rendelkezésére álló, koronázásához feltétlenül szükséges összetevőkből.

Egyrészt — a királyválasztás, majd koronázás szempontjából — lényeges feltétel, hogy a korábbi király, II. Lajos holttestét az agnoszkáló bizottság — majdani temetés céljából — Székesfehérvárra hozta. II. Lajos — ahogy János írta — körülményekhez képest méltó temetéséről — annak ellenére, hogy a Habsburg Mária által megbízott Czettrich találta meg a holttestet, tehát az ellentábor is igényt formált a végtisztességre — Szapolyai János gondoskodott (ld. 23. jegyzet id. levelét). Mivel a temetés nem fulladt botrányba, minden kétséget kizáróan hitelt lehet adni mind Sárffy Ferenc jelentésének, mind a már idézett Szapolyai oklevél tartalmának; tehát Szerémi György — II. Lajos halálának kapcsán is — már többször cáfolt műve valótlan a tekintetben, hogy a fiatal uralkodót Szapolyai János testvére, György egy háromélű cseh karddal összeszurkálta volna.[25]

Másrészt — Perényi Péter mellett — Szapolyai János volt a „koronaőr”, vagyis a Szent Korona birtoklása mindennél fontosabb alapot teremtett János számára a Mohács utáni helyzet kétséges kihasználására. Voltaképpen a Szent Korona jogi háttere az a tényező, amely Habsburg Ferdinándot visszatartotta a Jánossal folytatott versenyfutásban.

Harmadrészt János a személyéhez hű politikai elit, valamint az adott jogi helyzet kontinuitásának kiaknázásával teremtett egy szilárd, szakértő uralkodóképet magáról. Az első benyomás alapján János példamutató, nemzeti alapon szerveződő, a körülményekhez képest higgadt, de erélyes kormányzata sokakat vonzott még akkor is, ha érezhetően nem volt e tulajdonságok mögött erős hatalmi alap. A láthatóan kapkodó, helyzetéhez képest önkényeskedő, Pozsonyból Márián — mint kormányzón — keresztül üzengető Habsburg Ferdinándról kialakult képhez viszonyítva mindenesetre pozitívabb volt János megítélése.[26] A létező jánosi demagógia erősségét bizonyítja az is, hogy a II. Lajos saját tulajdonát képező, korszakos jelentőségű erasmusi fejedelemtükröt — melyet maga V. Károly, német-római császár küldött személyesen az akkor még kamasz Lajosnak Budára — valaki a mohácsi csatát követően félreérthetetlenül Já-nos műveltségének becses darabjaként tüntette fel.[27]

Sokat lendített továbbá János — koronázásával kapcsolatos — ügyén, hogy megbecsülhetetlen számú és minőségű, de a török által nem háborgatott haderővel rendelkezett.[28]

Szintén nem elhanyagolható tény, hogy Szapolyai János Magyarország leghatalmasabb főura volt, tekintélyes bevétellel, és — apja, Szapolyai István (egykori kincstartó) tevékenysége kapcsán — nagy családi vagyonnal rendelkezett. Korántsem lehet azonban ebből messzemenő következtetéseket levonni: mert János vagyona elegendőnek mutatkozott ugyan a főrendek megnyerésére, a koronázásra, és az uralkodás alapjainak megszervezésére, azonban ellenfelével, I. Ferdinánddal nem vehette fel a versenyt.[29]

         A Sárffy-féle jelentést megerősítő Szapolyai oklevél tartalmára, keletkezési körülményeire visszatérve megállapítható, hogy — bár János is kísérletet tett Lajos holttestének felkutatására —[30] a királyi tetemet Czettrichék találták meg, s ezt János is elismerte. A János által felállított agnoszkáló bizottság egyik tagja sem volt szemtanúja Lajos szerencsétlenségének, márpedig az oklevélben az újonnan megválasztott uralkodó — sajnos konkrét megnevezés híján — arról adott számot a lengyel udvarnak, hogy egy néven nem nevezett személy szerencsésen visszaemlékezett a tragédia színhelyére. „Regis predecessoris nostri felicis reminiscensie nuper e lime exicato („a veszedelem kezdetétől”— B. R.) iam gurgite, in quem incautus praecipitem se dederat…[31]

Szintén egybevág Sárffy Ferenc jelentésének tartalmával az oklevél további szövege, melyben János az élettelen, kiásott királyi tetem végső azonosítását az egyház — ismét megnevezetlen — nagyobb, tekintélyesebb méltóságainak tulajdonította: „…effosum inque Ecclesia maiore honestissime depositum iaceret exanime, visum fuit nobis („a látvány ismert volt” —

B. R..)...[32]

János király oklevele Sárffy jelentésének már fentebb elemzett keltezését is hozzávetőlegesen megerősítette, hiszen a Lajos tetemének megtalálásáról szóló hírek a tokaji részországgyűlés utolsó napjaiban már számára is ismertek voltak (ld. 23. jegyzet id. dokumentumát).

A II. Lajos holttestével kapcsolatban János által írottak szintén összeegyeztethetők Sárffy jelentésével. Szapolyai János Lajos temetésével összefüggésben már egy, az eltelt idő által enyészetnek átadott tetemről beszélt, melyet tovább már nem lehetett épségben tartani. Mindenesetre János király is a kedvező körülményeknek tulajdonította azt a jelenséget, hogy Lajos holtteste sokáig felismerhető maradt: „…super terrae fatiem conservari.”[33]

         Magára a temetésre közvetlen János királlyá koronázása előtt került sor: „…feria proxima ante festum beati Martini Episcopi (ünnepe november 11-én volt, ez a nap 1526-ban vasárnapra esett — B. R.)…”[34] Brodarics István ezzel szemben november 9-ére datálta a temetést.[35]

         Az oklevél — akárcsak Sárffy Ferenc jelentése — igen fontos dokumentum. Fontossága azonban nemcsak közvetlenül annak tartalmára értendő, hiszen ez az oklevél volt az első olyan kezdeményezés, mellyel János király egy csapásra átértékelte a korábbi évek rapszodikus külkapcsolatát a lengyel udvarral szemben. II. Lajos nagybátyja, I. Zsigmond (1506-1548) lengyel király a Habsburg-ház nyomásával szemben is mellszélességben kiállt — korábbi sógora, későbbi veje — János király mellett. Az 1526 után kifejezetten gyümölcsöző lengyel kapcsolatainak köszönhette János, hogy nevét megismerték külföldön is (Franciaországtól Angliáig). Nem véletlen, hogy a már többször idézett oklevél Angliában található. VIII. Henrik (1509-1547) angol király is tájékozódhatott az oklevél alapján a Mohács utáni Magyarország belviszonyairól, és — hiába szabadkozott úgy, hogy Angliát a nagy távolság elválasztja Magyarországtól — a körülmények ismeretében a Portán szolgálatot teljesítő angol diplomaták már idejekorán tájékozódhattak a részletekről, és az oklevél tartalmának ismeretében alakíthatták a törökkel folytatott külkapcsolataikat.

 

A rövid tanulmány a mohácsi csata 475. évfordulójára készült.[1] „His diebus Serenissima Reginalis Maiestas Udalricum Czetricz cum quibusdam aliis servitoribus suis fidelibus, ac litteras ad me miserat, mandaveratque, ut ipsi Czetricz pro requisitione corporis Maiestatis regiae, Domini nostri gratiosissimi, felicis memoriae, proficiscenti duodecim equites [kiemelés a szerzőtől, B. R.] meos dare, ac cum ipso in eum locum mittere deberem.” Pray, Georgius:Annales regum Hungariae. Pars V. Bécs, 1766. 121. p. Vö. Acta Tomiciana (továbbiakban AT.) VIII. CXCI. (Copia literarum Praefecti arcis Iaurinensis. Corpus Ludovici, Regis, inventum et sepultura facta.) 227. p.; Mohács Magyarországa. Báró Burgio pápai követ jelentései. Ford.: Bartoniek Emma Napkelet könyvtára 12. ,Budapest 1926. 145. o., újabban: Mohács emlékezete. (továbbiakban: Me.)Szerk.: Katona Tamás Magyar Helikon, Budapest 1976. 96. o.    

[2] „Quamvis hoc tam arduum negotium Proceres regni Hungariae attingeret, ego tamen iuxta meae fidelitatis exigentiam, nolui Maiestati suae medio tantum familiarium, et servitorum meorum servitia exhibere, verum in persona mea propria cum eodem Czetricz ad hoc ipsum peragendum profectus sum.” Pray: Annales… i.m. 121. p. Vö.: AT. VIII. CXCI. 227. p. „Jóllehet ez a rendkívül fontos ügy Magyarország főuraira tartoznék, de azért én, ahogy köteles hűségem parancsolta, nem akartam őfelsége rendelkezésére csupán házam népét és szolgáimat bocsátani [kiemelés a szerzőtől B. R.], hanem magam személyesen utaztam el Czettrichhel e feladat teljesítésére.” Me. 96. o. 

[3] AT. IX. CIX. 111-112. p., uo. CXXIV., CXXV. 125-129. p. 

[4] II. Lajos özvegye, Mária királyné — Báthory István nádor ellenjegyzésével ellátott — antedatált (október 9-ére szóló), alkotmányellenes meghívókat küldött szét az egyébként 1526. november 25-ére hirdetett országgyűlésre, azt a látszatot keltve, hogy már egy hónappal Szapolyai János előtt járnak a királyválasztás ügyében. R. Várkonyi Ágnes: Három évszázad Magyarország történetében 1526-1790. I. kötet Korona, Budapest 1999. 27. o. 

[5] Vö. Nemeskürty István: Ez történt Mohács után. Tudósítás a magyar történelem tizenöt esztendejéről 1526-1541. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1966. 48-50. o.

[6] AT. VIII. CXCI. 228. p., Pray: Annales…i. m. V. 122. p.

[7] Bartoniek: i. m. 147. o., Me. 97. o.

[8] Gyalókay Jenő: A mohácsi csata. In. Mohácsi emlékkönyv 1526. Szerk. Lukinich Imre Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 1926. 252. o. Vö. Nemeskürty: i.m. 26-27. o., továbbá Barta Gábor: A Sztambulba vezető út (1526-1528). Magvető, Budapest 1983. 32-38. oldalak, Perjés Géza: Mohács. Magvető, Budapest 1979. 438-439. o.  Kiss Béla: Vízbe fúlt, vagy megölték? 450 éves kérdések válaszra várnak. Mohács, 1978. 11. o. 

[9] „Serenissima princeps etc. Quamvis significavit iam nobis Maiestas vestra per suum nuntium casum et interitum Serenissimi coniugis sui et nepotis nostri desiderantissimi [ti. II. Lajos, Zsigmond unokaöccse], tamen quia post adventum hic nostrum non cessant varii rumores de illius Maiestatis vita et quidem in dies magis invalescere, et, ut audimus, Maiestas vestra mittere dignata est Czetrzicz ad eum locum, in quo eius Maiestatem lapsam et extinctam referebat, perquisitum, an eius relatio vera esset ne [kiemelés a szerzőtől B. R.], quod alii constanter id negarent; mittimus hunc nuntium [ld. Nipszycz] ad invisendam Maiestatem vestram simul ac ut de iis, quae istic aguntur, certiores reddamur.” AT. VIII. CLXXVI. 215. p.  

[10] AT. VIII. CCII. 258-259. p., uo. CCVI. 262-263. p., AT. IX. XXII. 21-22. p., uo. XXIII. 22. p.

[11] Pray: Annales…i. m. V. 121-122. p.

[12] Bartoniek: i. m. 146. o.

[13] AT. VIII. CXCI. 228. p.

[14] Pray: Annales…i. m. V. 122. p.

[15] Bartoniek: im. 146. o.

[16] AT. VIII. CXCI. 228. p.

[17] Salamon Henrik: Adalékok a magyar fogászat történetéhez. Fogorvosok Lapja, III. évf. 1941. április 25. 3. l.

[18] A retrognathia oka lehetett phylogenezis, csökevényes fogazat (például nem 32, hanem esetleg 28 vagy 26 fogból álló állkapocs). Uo. 6. l.

[19] Pray: Annales…i. m. V. 122. p.

[20] Bartoniek: i. m. 146. o.

[21] AT. VIII. CXCI. 228. p.

[22] Sajnálatosan éppen a mohácsi csata 400. évfordulóján megjelent tanulmány: Neusiedler Jenő: Mohács — Miként halt meg II. Lajos király? Zrínyi, Nagykanizsa 1926., vagy például újabban — Szerémi György hiteltelenségét is túlszárnyaló — Kolozsvári G. Endre: Lajos király három halála és négy temetése. Móra, Budapest 1989. c. monográfia.

[23] „Iohannes dei gratia Rex Hungariae etc. Spectabilis et Magnifice nobis sincere dilectae. Proximis diebus cum Optimates et Proceres huius regni nostri Hungariae in oppidum nostrum Thokay convenissent: Exque totius nobilitatis voluntate generalis congregatio regnicolarum nostrorum in civitate nostra Albae Regali in hunc diem tunc futurum decreta esset. Cumque ad condictum diem in civitatem nostram Albam Regalem ventum fuisset, atque ibi corpus Serenissimi olim Domini domini Ludovici Hungariae et Bohemiae etc. Regis predecessoris nostri felicis reminiscensie nuper e lime exicato iam gurgite, in quem incautus praecipitem se dederat, effossum inque Ecclesia maiore honestissime depositum iaceret exanime, visum fuit nobis, ut ante omnia praestantissimi principis funeri insta persolventur. Incubuimus igitur nihilminus humando funeri ipsius Serenissimi Domini Ludovici regis, nam fieri poterat, tabescentia iam pridem menbra dincius super terrae fatiem conservari. Pro nostra igitur erga Serenissimam Maiestatem fide et observantia, atque sincero veroque affectu, feria sexta proxima ante festum beati Martini Episcopi et confessoris funus Maiestatis suae ut Regium decuit corpus solennibus ceremoniis decenti funerali pompa in magna hominum frequentia sepulchro maiorum suorum intulimus. His peractis sequenti die Prelati, Barones proceres omnisque Nobilitas more maiorum suorum convenerunt. Alii in campum liberum ex urbis menia alii in septa, et domesticos parietes de summa rerum consultantur, Res enim et calamitas regni moram fieri non paciebatur, ne hoc regnum tum satis superque afflictum sine tutore, sine Rege deinceps maneret. Placuit omnibus omnium ordinum Optimatibus Nobilibusque una omnium voce et consensu, ut nos nil unquam tale aliquid speratum eligeremur in Regem. Et licet hoc dignitatis fastigium videretur nostro quidem iudicio impar viribusque nostris tamen preces et ipsa regnicolarum nostrorum pene coactio atque adeo collabentis regni Status urserunt nos huic oneri humeros nostros subiicere. Quod sperantes in Dei omnipotentis misericordia et intaminate dei genitri cis patotinio non tam ultro quam Dei ipsius, populique iussu fecimus deinde hoc die ex eiusdem dei maximi clementia qui nos ad hunc dignitatis apicem vocare dignatur, exque omni regnicolarum nostrorum pari voto et acclamatione, sacro diademate instar divorum regnum Hungariae nostrorum predecessorum solenni ritu insigniti publice fuimus. Quabe ob id vobis recensenda censuimus ut nostro felici successu congratuletis, quod fieri non dubitamus, ubi sincerum vestrum amorem erga nos semper novimus. Vos tandem bene valere optantes. Datum in civitate nostra Alberegali praedicta ipso festo beati Martini Episcopi et confessoris Anno Domini Millesimo quingentesimo vigesimo Sexto.

Spectabili ei Magnifico Christophoro de Schydloviecz Palatino et Capitaneo Cracoviensi, Regni Poloniae Cancellario sincere nobis dilecto.” (A szövegközi kiemelések tőlem — B. R.) Monumenta Hungariae Historica Diplomataria (továbbiakban MHHD.) V. I. osztály: okmánytárak. Szerk.: Simonyi Ernő. MTA, Pest 1859. 8. dok., 87. o.       

[24] Barta Gábor: Konszolidációs kísérlet Magyarországon a mohácsi csatavesztés után. (Szapolyai János király kormányzása 1526. november – 1527. augusztus). Századok, 111. évf. 1977/4. Barta Gábor: A Sztambulba vezető út (1526-1528). Magvető, Budapest 1983. Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története, é. n. Bárdossy László: Magyar politika a mohácsi vész után. Egyetemi Nyomda, Budapest 1943. Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt – pápai követek jelentése alapján. Szent István Társulat, 1884. Hermann Zsuzsanna: Az 1515. évi Habsburg-Jagelló szerződés. Értekezések a történeti tudományok köréből 21. Akadémia, Budapest 1961. Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. Pest, 1846. Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól. Franklin Társulat, Budapest 1907. Kretschmayr Henrik: Adalékok Szapolyai János király történetéhez. Történelmi Tár, 1903. Kubinyi András: A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata. Századok, 128. évf. 1994/2. Kulcsár Péter: A Jagelló-kor. Magyar História sor. Gondolat, Budapest 1981. Nemeskürty István: i. m. Perjés Géza: i. m. és Az országút szélére vetett ország. A magyar állam fennmaradásának kérdése a Mohácstól Buda elestéig tartó időben. Magvető, Budapest 1975. Pettkó Béla: Adalékok János király uralkodásának történetéhez (Kassa levéltárából). Történelmi Tár 1883. R. Várkonyi Ágnes: i. m. és Europica varietas – Hungarica varietas. Akadémia, Budapest 1994. Szabó Dezső: Küzdelmeink a nemzeti királyságért 1505-1526. Franklin, Budapest 1917. Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Akadémia, Budapest 1981. — a teljesség igénye nélkül.

[25] Szerémi György: Epistola de perditione regni Hungarorum. (Levél Magyarország romlásáról). Ford. Erdélyi László. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1979. 133-135. o. A szerzőre mély benyomást gyakorolhatott egy háromélű cseh kard, mert visszaemlékezésében Hunyadi Mátyás halálát szintén egy ilyen fegyverrel hozta összefüggésbe. Vö. Uo. 47. o.  

[26] A Ferdinánd által később is szívesen alkalmazott — igen népszerűtlen — „megosztási stratégiához” ld.: Erdélyi Gabriella: Vita a helytartóságról. (Néhány szempont I. Ferdinánd és a magyar politikai elit kapcsolatának vizsgálatához.) Századok, 134. évf. 2000/2.

[27] A szóban forgó mű Desiderius Erasmus Rotterdamus: Institutio Principis Christiani (A keresztény fejedelem neveltetése) c. fejedelemtükre. Ford. Csonka Ferenc, utószót írta Barlay Ö. Szabolcs. Európa, Budapest 1987.   Az érintett könyv előzéklapján jól olvasható bejegyzés: „Sum Johannis Regis Electi Hungariae” („Jánosé, Magyarország választott királyáé vagyok”). I. m. 151. o. Vö. Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és magyar barátai. Officina, Budapest 1941. 267-268. o. és R. Várkonyi Ágnes: Europica…i. m. 11. o.  

[28] Barta Gábor szerint Szapolyai János 1526 októberében 6 ezer főnyi sereggel vonult át az észak-alföldi megyéken. Barta Gábor: A Sztambulba vezető út…i. m. 38. o.

[29] Vö. Pöstyényi Gergelynek, Szapolyai János király 1526-1532. udvari kiadásairól vezetett jegyzéke. Közli: Hodinka Antal Történelmi Tár 1898. A jegyzék vezetője valójában János egyik hitelezője volt.

[30] Czibakot és Szerecsenyt küldte János II. Lajos tetemének felkutatására. Barta Gábor: A Sztambulba vezető út…i. m. 39. o.

[31] MHHD. V. I. oszt. 8. dok. 87. o.

[32] Uo. 87. o. Vö. Me. 97. o.

[33] Uo. 87. o.

[34] Uo. 87. o.

[35] Brodarics István: De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcorum imperatore ad Mohach historia verissima. (Igaz történet a magyarok és Szülejmán török császár mohácsi ütközetéről.) Ford. Kulcsár Péter. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1977. Az „In vitam Ludovici, Regis Hungariae et Bohemiae etc.” alcím végén olvasható: „Corpus eius [mármint II. Lajos holttestét — B. R.] inventum et Albam regalem adductum, illic demum a regnicolis suis cum honore debito est tumulatum die IXa Novembris.” AT. VIII. CCXCII. 253. p. Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Aggtelek Szakal Vendégház

► Aggteleki-tó közvetlen közelében található vendégház teljes felszereltséggel!

szakalvendeghaz.hupont.hu

2. SZÉKELYKAPU FARAGÁS FAKERÍTÉSEK, FAKERÍTÉS KÉSZÍTÉS ÉPÍTÉS t: 0630 5934240

► Üdvözlöm! Kolozsvári György vagyok székelykapuk készítése FAKERÍTÉS ÉPÍTÉS Amennyiben szeretne egy ,fakerítést hívjon. Minden fa kapu ,fa kerítés,fa korlát egyedi kivitel.SZÉKELYKAPU KÉSZÍTÉS!tel.0630 5934240

szekelykapuk.hupont.hu

3. Aszfaltozás Útépítés Kátyúzás 06703244623 SÁNDORASZFALT Kft. Országosan !

► Aszfaltozás, útépítés, mart aszfalt, kátyúzás országosan és Budapest területén. Akkor válasszon minket, ha Önnek nem csak az ár, hanem a minőség és a garancia is fontos!

sandoraszfalt-kft.hupont.hu

4. Arzenál Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Electrolux, Szakszerviz. MOSÓGÉP - MOSOGATÓGÉP - SZÁRÍTÓGÉP - VILLANY TŰZHELY - FŐZŐLAP javitás 06/30-894-4199, 06/1-308-8728

szervizkozpont.hupont.hu

5. Szervezetfejlesztés Mesterfokon!

► Kasza Tamás összesen 25 éve a szervezetfejlesztés területén mozog. Új könyve több mint ezer vállalkozót segített, hogy megértsék a szervezetfejlesztés sorrendjét, és pontos alkalmazását.

szervezetfejlesztes.hupont.hu

6. Sztárok Oldalai

► Miley Cyrus, Hannah Montana, Justin Bieber, Avril Lavigne, Selena Gomez, Hilary Duff, Beyonce, Shakira, Leonardo Dicaprio, H2O Sellőmesék, Ashley Tisdale, Demi Lovato

sztar-oldalak.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

5. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

6. Vissza nem térítendő támogatás!

► Jár Önnek? Itt kérhető a 601e Ft támogatás! Honlap tulajdonosként ez valószínűleg nagyon is érdekes az Ön számára!

websiker-tamogatas.hupont.hu

7. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

8. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

9. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

10. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

11. Kávé ízü álomvilág

► Soha nem késő elkezdeni! Közel a hatvanhoz kezdtem el leírni gondolatokat, jegyzeteket készíteni , amik rögzítik az élet bizonyos pillanatait. Egy adott szituációhoz csak kevés fantázia kell és kész a mondanivaló. Érezd magad jól itt kedves Vendég!

kave-izu-alomvilag.hupont.hu

12. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

13. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

14. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

15. Parketta csiszolás Budapest, csiszolás lakkozás felújítás

► Olcsó parketta csiszolás Budapest, csiszolás lakkozás, parketta lerakás, parketta javítás, Makács Tamás 06 30 317-4687, parketta felújítás garanciával, korrekt árakkal.

aparkettacsiszolas.hupont.hu

16. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

17. MAGYAR ÁLLLAM VASUTAK

► AKIT MEGCSAPOTT A MOZDONY FÜSTJE:) És persze azoknak is akik a vasútnál dolgoznak:)

vasutas.hupont.hu

18. LÁCACSÉKE

► 2010 szeptemberétől azok a hírek és képek kerülnek ide, melyek feltöltési-korlát miatt már nem helyezhetők el a www.lacacseke.hu oldalra. Az új hírek, információk az Oldalak (menü) pont alatt találhatók

lacacseke.hupont.hu

19. Tibeti Terrier Champion kutyák a Rozsdás Halász kennelből

► A tibet terrier minden vágya, hogy gazdájának megfeleljen. A világ egyetlen kutyafajtája sem olyan kiegyensúlyozott és kedélyes, mint ez a tibeti kiskutya, örökké barátságos, jóindulatú lénye felviditja az embereket, akár a napsugár mosolya!

tibetiterrier.hupont.hu

20. :)☻☺Szelli☺☻(:

► *-*^-^:DRólam látsz egy keveset*-*^-^:D

szelli.hupont.hu

21. Sziszi és Bella odala!!

► Selena Gomez

sziszi-oldi.hupont.hu

22. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

23. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

winry.hupont.hu

24. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

25.

► ..jobb megtenni és megbánni, mint megbánni hogy nem tetted meg..

jokisversek.hupont.hu

26. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

27. Kaktuszok Honlapja

► Itt a kaktuszok gondozása,oltása,szaporitása,teleltetése,öntözése,átültetése, kártevők elleni védekezés,és avokádó gyökereztetése

k-aktuszok.hupont.hu

28. Szandi CsAjOs OlDaLa

► Üdvözöllek az oldalamon! Ezen az oldalon csak a lányok uralkodnak . Minden ami csajoknak való : tesztek is lesznek , pasik is ,állatok , Monster High , és egy csomó minden . Remélem jól fogod érezni magad

www-torokalexandra-hupont.hupont.hu

29. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

30. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

31. Villanyszerelés Javítás Kecskemét 06/30/9388145

► Családi házak,lakások,üzletek villanyszerelése régi hálózatfelújítása

csovill.hupont.hu

32. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

33. Justin Bieber Forever

► I Love You Justin(L)

justinbieberlovee.hupont.hu

34. NAGY GÉPSZERVIZ BUDAPEST STIHL VIKING BOSCH MAKITA FLEX

► Stihl Viking Bosch Makita Flex Szerviz Javítás Profi Ipari Gép és Alkatrész

nagygepszerviz.hupont.hu

35. Minden ami szórakozás! Sztárok, sorozatok, filmek, képek, viccek, idézetek

► INTERNETES PÉNZKERESÉSI LEHETŐSÉGEK!!! Egy klikkelést megér!

minden-ami-szorakozas.hupont.hu

36. Milla tenyészetei

► A Mi Kennelünk

amitenyeszetunk.hupont.hu

37. Köszöntelek a "Szín-varázs" honlapon

► Kastély-túrák - romkastélyok és a természet különlegességei.

szin-varazs.hupont.hu

38. “Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen.”

► “Mindannyiunknak hatalmunkban áll választani egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szabadság és szolgaság között. A miénk a döntés, nem pedig bárki másé.” (Richard Bach: Illúziók)

erzso-gyogyasz.hupont.hu

39. Zavarja a büdös,párás levegő? Szereljünk elszívót! 06209884170

► Konyhai párelszívó híján a főzés illata az egész lakásban és utcai ruháján is érződik.. ventilátort szereltetne fel a fürdőszoba állandó penészesedésének megszüntetésére.. szagelszívó kellene a WC használatának szerteáramló, kellemetlen szaga miatt ?

elszivo.hupont.hu

40. Magyarország képeslapokon

► Magyarország települései képeslapokon

mokepeslapok.hupont.hu

41. Kőérbereki Furio

► Sangreal Boxerkennel:The reality of perfectism

koerberekifurio.hupont.hu

42. HANGYA VASÁRU

► ONLINE VAS-ÉS VEGYESIPARCIKK BOLT - HA BIZTOSRA AKAR MENNI! VASÁRUK, BÁDOGOSÁRUK, SZERELVÉNYEK ÉPÍTKEZÉSHEZ, FELÚJÍTÁSHOZ, BARKÁCSOLÁSHOZ! Mindig minden VAN! Mobil: 06-30-756-6463

hangya.hupont.hu

43. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

44. Pit bull kutyák oldala

► Egy oldal, ahol minden fontos tudnivalót megtalálsz az Amerikai Pit Bull terrierről!

pitbullkutyakoldala.hupont.hu

45. Bényei Belga Dúc . . . 2007 óta !

► Kincset szállítok, Apró kis rejtély, Rögvest a dúcba, A galambász szentély, Csak szorgalmasan! Itt az esély ... hogy terjed a Szárnyaló Szenvedély !

belgagalamb.hupont.hu

46. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

47. -Inferno- Goth lélek

► ..Hogy mitől lesz az ember Goth? .. Az szépen lassan kialakul benne, és nem is biztos, hogy tudjuk, Goth érzésekkel járjuk a világot..

mygothicmusic.hupont.hu

48. Szagelszívó szerelés, páraelszívó javítás 06202251104

► Ha a főzés illata terjeng az egész házban és már érződik az összes utcai ruháján is … Ha nem szeretné megvárni amíg penészes lesz minden a lakásában a fürdő párájától … Ha nem akar pironkodni a WC használat szétáramló kellemetlen szaga miatt …

szagelszivo.hupont.hu

49. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

50. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

51. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

52. GYÓGYITÓ NÖVÉNYEK, HOLISZTIKUS GYÓGYMÓDOK

► Fűben -Fában orvosság,természetes C vitaminok, az ANYATERMÉSZET által felkínált lehetőségek,gyógymódok és természetes terápiák

gyogyitonovenyek.hupont.hu

53. Megbízható ELMÜ regisztrált villanyszerelő Budapesten

► GYORSVILLANY 06 70 545-0911 - ELMÜ villanyszerelő gyorsszolgálat, villanyszerelés Budapesten és Pest megyében

villanyszerelobudapesten.hupont.hu

54. Műköröm,gél lakk,poly körömgél www.korombolt.hu

► Gyakorló kéz, poly körömgél, köröm gomba ölő, köröm strasszkő,Pedikűr Göd,arcmaszk

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

55. EUGEN

► A TISZAMENTE KULTÚRÁLIS, KÖZÉRDEKŰ MONITORA - Kulturni, javni monitor Potiskog regiona

eugen.hupont.hu

56. Lakásszerviz Budapest +36 20 255 1755

► Ha neked megvan minden szerszámod..ha a szakértelmed bőséges...ha szeretsz létrára mászni..ha szeretsz takarítani..ha a szomszédjaid türelmesek..ha tele vagy idővel.. Akkor neked nincs ránk szükséged :)

pestimester.hupont.hu

57. Szálláshelyek a Mátrában Parádfürdőn a No.1 Étterem és Vendégházban

► Kiadó szobák,apartmanok,panzió, üdülő a Mátrában, mofetta, gyógyászati szolgáltatás.Kirándulás erdős ,hegyvidéki környezetben.SZÉP kártyákat,bankkártyákat és Erzsébet utalványokat elfogadunk.Csoportoknak kedvezményes étkeztetés.T:+36703312156

no-caffeevendeghaz.hupont.hu

58. ARIADNE SWEET OLDALA (Szentkereszti Andrea)

► Honnan fogom tudni, ha elfogy a láthatatlan tintám...?

ariadnesweet.hupont.hu

59. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

60. ~Music4ever~

► Zene.Sztárok...minden.

aneemusic.hupont.hu

61. ¤¤ WINALITE ¤¤ - Anionos termékek

► Egyedülálló anionos termékek a szépségért és egészségért

winaliteanionostermekek.hupont.hu

62. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

63. Here the elclassico what it is possible to know !

► Here Barcelona Fc from a team's and Real Madrid's team it is possible to know about the players though in it!

elclassico.hupont.hu

64. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

65. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 30 768-3454; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

66. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

67. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

68. PONYVA KALMÁR KFT

► PONYVÁK KÉSZÍTÉSE ÉS JAVÍTÁSA, KIEGÉSZITŐK, MOLINOK, FÜGGÖNYÖK, PONYVA NYOMTATÁS, PROMÓCIOS TERMÉKEK

ponyvaskkt.hupont.hu

69. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

70. ~ Smink és ami hozzá tartozik ~

► Tesztek, trükkök, minden ami kell!

sminktesztneked.hupont.hu

71. Hímessy Áron

► zeneszerző honlapja

himessyaron.hupont.hu

72. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

73. Redőny javítás

► Redőny javítás, Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítés. Új redőny rövid határidővel. Budapesten és Pest megyében.

arnyekolas-ablakcsere.hupont.hu

74. Spitz Hotel Minden kis Spitz otthona!

► A kutya a legállhatatosabb barát - az első aki üdvözöl, és a legbátrabb aki védelmez!

spitzhotel.hupont.hu

75. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 192
Heti: 260
Havi: 2 791
Össz.: 440 300

Látogatottság növelés
Oldal: Egy fontos jelentés elemzése
Szapolyai János erdélyi vajda, magyar király (1526-1540) - © 2008 - 2020 - szapolyai.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »