Szapolyai János erdélyi vajda, magyar király (1526-1540)

Köszöntöm a Szapolyai honlapon, melynek célja, hogy tudományos igénnyel, részrehajlás nélkül eloszlassa a Szapolyai-családról kialakult toposzokat.

1529

Június 6.                    Sir Casale levele Wolsey-hoz: az a hír járja, hogy I. Ferenc király sereget szervez a Habsburgok pártján álló itáliai fejedelmek zsoldosseregei ellen.

Június 18.                  A több éve fizetetlen rác naszádosok cserbenhagyják I. Ferdinánd királyt, és átállnak a törökökhöz. Feloszlik a dunai hajóhad.

Június 22.                  A szultán vazallusa, Petru Rareş moldvai vajda csapatai élén betör Erdélybe, és Brassó közelében győzelmet arat a Ferdinánd-párti Török Bálint seregén.

Június 29.                  Barcelonai egyezmény. A Habsburg fivérek szövetséget kötnek VII. Kelemen pápával.

Június végén              A török sereg Nándorfehérvár alatt táborozik.

Július 9.                      Sir Casale levele Wolsey-nak Rómából: a török sereg átkelt a Száván, a Dráván hidat veretett.

Július 30.                    Brian Tuke levele Wolsey-nak, miszerint János király nemcsak a törökök, hanem a velenceiek segítségére is számít.

Augusztus 3.              Cambrai-i béke. V. Károly császár győzelmével zárul a Cognaci Liga országaival folytatott háború.

Augusztus 18.            János király a mohácsi mezőn tiszteleg Szülejmán szultán előtt.

Szeptember 8.            Néhány napos ostromot követően Szülejmán szultán elfoglalja Budát. A szultán egy hét múlva átadja a várat szövetségesének, János királynak. Másrészt visszaadja a magyar királynak a Perényi Péter által eltulajdonított Szent Koronát is.

Szeptember 20.          Florentinus Volusenus jelenti Thomas Cromwell-nek, hogy a török egész Magyarországot elfoglalta, és János király jól megérteti magát a szultánnal.

Szeptember 22.          Szülejmán szultán megkezdi Bécs ostromát.

Október 14.               Sir Francis Bryan levele VIII. Henriknek Párizsból: részletesen leírja Szülejmán szultán hadseregének létszámát és a magyarországi hadi eseményeket.

Október 15.               A török sereg sikertelen ostrom után elvonul Bécs alól.

Október 17.               Thomas Wolsey kancellárt lemondásra kényszeríti VIII. Henrik király.

Október 25.               Sir Casale jelentése szerint I. Ferdinánd Bécsben tartózkodik; a török elvonult Buda alól.

Október 26.               Morus Tamást kancellárrá nevezi ki VIII. Henrik király.

November 28.            Ghinucci jelenti VIII. Henriknek, hogy a török már Belgrád felé jár.

December 10.            Niklas Graf zu Salm támadást intéz János király országrésze ellen, de csak Esztergomig jut.

December 21.            VII. Kelemen pápa a Habsburg fivérek nyomására egyházi átokkal sújtja János királyt, de az exkommunikáció formai hibák miatt jogilag érvénytelen.

December 22.            Giovanni Piccolomini jelenti, hogy a „vajdát” kiközösítették az egyházból, mert a törökkel szövetségre lépett.

1529 karácsonyán     I. Zsigmond király levele János királyhoz. Üdvözli, hogy a magyar király továbbra is békülni akar I. Ferdinánddal.

1530

1530 elején                 János király tiltakozik az exkommunikáció ellen. Az Apostoli Szentszék elmarasztalja a török szövetségi okmányt létrehozó Hieronim Łaski nagybátyját, Jan Łaskit is.

Február 14.               Budai országgyűlés. János király Bánffy Jánost kinevezi nádorrá, somlyói Báthory Istvánt pedig erdélyi vajdává.

Február 21.               A perbe fogott Wolsey kancellár pénzügyi elszámoltatása során kiderül, hogy az angol udvar VIII. Henrik tudtával pénzelte János királyt.

Március folyamán     John Joachim levele De Vaux-nak Londonból: János királyt exkommunikálták, mindezen VIII. Henrik mélységesen felháborodott.

Május 8.                     Meghal ecsedi Báthory István nádor, helytartó. Ferdinánd király betöltetlenül hagyja a nádori méltóságot.

Június 20.                  Augsburgi német birodalmi gyűlés. A rendek a török kérdés helyett nagyrészt a vallásháborúval foglalkoznak.

Június 25.                  Frangepán Ferenc levele a krakkói udvarnak: János király Brodaricsot küldte a francia királyhoz.

Június 29.                  Ferdinánd király az addigi nádort megillető katonai főparancsnoki címmel ruházza fel Hans Katzianert.

Június folyamán       I. Zsigmond békekonferenciát szervez I. Ferdinánd és János király közt; V. Károly szintén békét akar kötni.

Július 11.                    Sir Nicholas Harvey, VIII. Henrik követe jelenti Osnabrückből, hogy megbékélés zajlik a két magyar király közt.

Július 15.                    I. Zsigmond és György szász herceg vállalja a közvetítő szerepét a békekonferencián.

Július 29.                    I. Zsigmond levele János királynak: I. Ferdinánd király hajlandó követeit Poznańba küldeni. A békekötés szervezése közben I. Ferdinánd a spanyol gyalogságát, János király a szendrői bég csapatait helyezi készültségbe.

Augusztus 2.              I. Ferdinánd parancsot ad Wilhelm von Roggendorfnak, hogy vonuljon Buda ellen.

Október 14.               Poznańi béketárgyalás János király és Ferdinánd király megbízottai között.

Október 31.               Wilhelm von Roggendorf megkezdi a János király csapatai által védett Buda várának ostromát. Az ostromot december 20-án felfüggeszti.

November 16.            Eredménytelenül végződik a poznańi béketárgyalás.

December 23.            Roggendorf levele V. Károlynak: véleménye szerint a törökök nem háborgatnák a német területeket, ha I. Ferdinánd átengedné Magyarországot János királynak.

December végefelé    Budai országgyűlés. János király a budai vár védelmét megszervező Lodovico Grittit kormányzóvá nevezi ki.

1531

Január 10.                 Gritti kormányzó koncepciós pert indít néhány befolyásos János-párti nemes ellen. Mialatt a király a Pilis-hegységben vadászik, Ártándy Balázst és Pált kivégezteti a kormányzó.

Január 21.                 Visegrádi fegyverszüneti megállapodás János király és Ferdinánd király közt.

Február 25.               Sir Casale jelentése VIII. Henriknek a két király közti megegyezésről.

Február 27.               Schmalkaldenben szövetség alakul a német protestáns fejedelmek vezetésével a Habsburgok uralma ellen.

Március 4.                  Sir Casale levele Grandmont kardinálisnak, miszerint mindkét magyar király a pápától kér segítséget a török ellen.

Március 27.                I. Ferdinánd levele V. Károlynak, melyben ígéretet tesz a bátyjának, hogy békét fog kötni János királlyal.

Március végén           I. Ferdinánd mindent megfelelőnek tart a fegyverszünet vagy békekötés kivitelezésére.

Április 1.                    János király levele Medgyesről I. Zsigmondnak: reméli, hogy követei, Ráskay Gáspár, Frangepán Ferenc és Hieronim Łaski ratifikálni tudják a megegyezést Ferdinánddal.

Április közepén         János király követei Budára érkeznek. I. Ferdinánd király követei Esztergomban készülődnek a tárgyalásra.

Április 16.                  Łaski levele Roggendorfnak Budáról, melyben jelenti, hogy készen állnak az egyeztetésre.

Május 18.                   Egy évre meghosszabbítják a visegrádi fegyverszünetet.

Május végén              Az angol királyi udvar 7 oldalas követutasítása John Clerk-nek, melyben VIII. Henrik felrótta a pápának, hogy helytelenül járt el János király ügyében.

Június 18.                  Harwell jelenti Starkey-nak, hogy Gritti kormányzó féltestvére a francia királynál titkos megegyezést kötött a szultán nevében.

Június 29.                  A nádor halálával megüresedett helytartói posztra Ferdinánd király Thurzó Elek országbírót és Szalaházy Tamás egri püspököt, kancellárt nevezi ki.

Július 2.                      Ferdinánd király felállítja a Magyar Kamarát.

Július 8.                      Łaski levele Krakkóból János királynak: I. Ferdinánd nem engedi, hogy német földre lépjen, viszont követeket küldött Krakkóba.

Július 15.                    I. Zsigmond levele János királynak a ferdinándi ajánlatról. (Minderről VIII. Henrik is tájékozódott; Gardinernek írott 1532. februári levelében dicséri a békéltető megoldást.)

Július 25.                    Krakkói tárgyalássorozat kezdete Sigismund von Herberstein és Hieronim Łaski között, a lengyel uralkodó jelenlétében. Krakkóban alkut köt a két magyar király megbízottja.

Október 8.                 János király aggódó hangvételű levele I. Zsigmondnak: Andreis Trankvil jelentette, hogy a szultán Boszniából szandzsákot csinált. János király fél, hogy Magyarország is erre a sorsra jut.

Október 9.                 János király levele Paul Casale-nak Székesfehérvárról: aggódik a boszniai esemányek miatt, nemcsak Magyarország, hanem Havasalföld és Moldva is veszélyben van, s fél, hogy Budát újból megtámadja a török.

November 19.            I. Ferdinánd levele Innsbruckból V. Károlynak Hieronim Łaski ügyéről: János király megbízásából békét akar kötni a német-római császárral, ezért menlevelet kért a birodalom területére, hogy a pápához, a francia és az angol királyhoz mehessen. Ferdinánd úgy döntött, hogy feltartóztatja a követet.

November folyamán V. Károly üdvözli Łaski elfogását, és kéri I. Ferdinándot, hogy egyezzen meg a törökkel, de mellőzze Zsigmond király közvetítését. Javasolja a János királlyal kötött fegyverszünet meghosszabbítását.

December 17.            Diuteville francia püspök levele Montmorency-nek: János király elégedetlen a Ferdinánddal kötött kondíciók miatt, ezért egy követet indított János király Franciaországba és Angliába, hogy beszámoljon Ferdinánd csalárdságairól, aki az alku ellenére sem hagy fel a katonai akcióival.

1532

1532 januárjában     János király levelet küld a német birodalmi rendeknek, miszerint békében kíván élni a birodalommal, a fegyverszünetet békére kívánja felcserélni. (Ez meglepte a birodalmi gyűlés résztvevőit, mert eddig csak egyoldalú tájékoztatást kaptak Habsburg részről, úgy tudták, János az ellenségük.)

Január 4.                   Diuteville püspök levele (valószínűleg a marshalnak): a török ismét Bécset akarja elfoglalni. Megkérdezte a pápát János király exkommunikációjáról. VII. Kelemen levélben tájékoztatja VIII. Henriket, hogy a török nagy hadjáratra készül.

Január folyamán      János király útnak indítja Andrea Corsini királyi titkárt Nyugat-Európába, hogy segélyt gyűjtsön a török ellen.

Február 3.                 Carlo Capello velencei diplomata jelentése a Signoriának Londonból, hogy János király követe megérkezett.

Február 6.                 Sir John Mablisteyn levele Sir Giles Russelnek Londonból a török tervezett hadjáratáról.

Február 9.                 VIII. Henrik levele Casale-nak és Benetnek, melyben utal az 1529-es megállapodására I. Ferenccel, hogy a franciák és az angolok is sereget küldenek Magyarországra a következő török hadjáratkor. Közli, hogy a pápa azért átkozta ki Jánost az egyházból, mert a magyar király megegyezett a törökkel, pedig előtte a király a pápa véleményét kérte. Reméli, hogy I. Zsigmond segítségével megegyezik a két király, s hogy a többi keresztény fejedelem is követi ezt az utat.

Március 7.                  Venier követ jelenti a Signoriának Rómából, hogy János király és I. Zsigmond követei a német-római birodalmi gyűlésen vannak.

Március 21.                Capello jelenti a Tízek Tanácsának Londonból, hogy Corsini III. János királlyal tárgyal Portugáliában.

Április 9.                    Casale levele VIII. Henriknek Corsini portugáliai tárgyalásairól.

Április 10.                  Brodarics István levele Piotr Tomicki alkancellárnak: felháborodva írja, hogy I. Ferdinánd cserben hagyta János királyt.

Április 25.                  Szülejmán szultán újabb hadjáratra indul Bécs ellen. V. Károly kémje, Rodrigo Niño jelenti, hogy János király egy ligát akar összekovácsolni a Habsburg testvérek ellen.

Május 8.                     János király követe, Camillo Orsini Pardo megérkezik Londonba.

Május 13.                   Capello jelenti Londonból a Signoriának, hogy János király követe Londonban van.

Május 16.                   Morus Tamás lemond a kancellári címről. VIII. Henrik elfogadja a lemondást. Augustine de Augustinis jelenti Thomas Cromwell-nek, hogy a Ferdinánddal kötött megállapodást János király a Rákos mezejére összehívott diétán szentesítette, és megerősítette, hogy támogatja a békét, amit a francia követnek, Antonio Rincónnak ígért. Hieronim Łaski elhagyja Franciaországot.

Május 23.                   A Ferdinánd-hű alattvalók jelentik Erdélyből, hogy Gritti kormányzót előre küldte a török Erdély elfoglalására.

Június 15.                  Ghinucci és Benet jelenti VIII. Henriknek Rómából, hogy Ibrahim pasa április közepén hagyta el Konstantinápolyt.

Június 21.                  Chapuys jelentése V. Károlynak Londonból, miszerint a varrai királylány, Madame Isabel neve is szóba került János király nősülési tervében.

Június 24.                  A török sereg Budára érkezik.

Június 28.                  Thomas Upton jelenti Cromwell-nek Antwerpenből, hogy a szultán közzétette azon országok névsorát, kiket ellenségként tart számon. (Anglia nincs köztük.)

Augusztus 10.            A török sereg megkezdi Kőszeg ostromát. Az erősséget nem sikerül elfoglalnia, a fősereg augusztus végefelé visszavonul. V. Károly zsoldosserege tétlenül szemléli a török sereg elvonulását.

Augusztus folyamán Olasz nyelvű jelentés érkezik Londonba János királyról: vissza akarja szerezni Magyarországot, ezért felesleges békébe nem bocsátkozik I. Ferdinánddal, és kérte I. Ferencet, VIII. Henriket és a Sváb Liga megbízottját, támogassák a Ferdinánd elleni küzdelemben, hogy kiűzhesse a törököket.

Október 4.                 Ferdinánd király Thurzó Elek országbírót nevezi ki helytartóvá.

Október 15.               Benet jelenti Norfolk hercegének, hogy bécsi hír szerint a török visszavonult Magyarországról.

Október 20.               Thomas Cranmer részletes beszámolója VIII. Henriknek Villachból, a török hadjáratról.

Október 28.               Törökellenes megállapodást köt Calais-ban Anglia és Franciaország.

November 21.            Nicholas Hawkins követ értesíti VIII. Henriket Mantovából, hogy sem Ferdinánd, sem V. Károly nem akar további békeszerződést kötni János királlyal.

December 24.            A Fuggerek ügynöke titkos tárgyalást folytat János királlyal.

December 30.            Megyeri fegyverszüneti megállapodás János király és Ferdinánd király közt.

1533

1533 elején                 Łaski jelenti I. Zsigmondnak, hogy egyes politikai körök szívesen látnák a magyar trónon a lengyel király fiát, Zsigmond Ágostot. A Bégoglu meneszti posztjáról Athinai Simon budai bírót és várnagyot, az arany- és sóbányák felügyelőjét, valamint Pozaka Pál budai vámost.

Február 7.                 Pozsonyi béketárgyalás a két ellenkirály követei közt.

Február 13.               De Augustinis levele Cromwell-nek Bolognából: I. Ferdinánd segélyt kér az angol királytól, hogy visszafoglalhassa Budát és Belgrádot.

Február 22.               Sir Wallop Párizsban értesül arról, hogy I. Ferdinánd és János király 5 hónapra szóló fegyverszünetet kötött.

Április 12.                  VIII. Henrik titokban feleségül veszi Boleyn Annát, ezzel bigámiát követ el, mivel hivatalos úton nem választották el Aragóniai Katalintól.

Április 22.                  John Hackett jelenti Norfolk hercegének Brüsszelből, hogy a római király békét kötött a szultánnal.

1533 tavaszán            János király Konstantinápolyba küldi Łaskit, hogy tárgyalást folytasson a Ferdinánddal kötendő béke részleteiről.

Május 17.                   Gervays Warin levele I. Ferenchez: I. Ferdinánd még nem fogadta el a békefeltételeket.

Május 28.                   Thomas Cranmer érsek bejelenti, hogy hivatalosan is érvénytelenítették VIII. Henrik első házasságát, és Boleyn Anna az új angol királyné. A pápa kiátkozza VIII. Henrik királyt.

1533. nyár végén       János király Konstantinápolyba küldi Werbőczy Istvánt, hogy tájékozódjon Gritti kormányzó tárgyalásának eredményéről. I. Zsigmond követei fegyverszünetet kötnek a szultánnal.

Szeptember 6.            Laurence Stauber, nürnbergi megbízott jelenti Cromwell-nek, hogy János király kincstára kimerült a szultánnak fizetett adók és ajándékok miatt. VIII. Henrik szorgalmazza az anglikán egyház bevezetését.

Szeptember 10.          Werbőczy István kancellár János király megbízásából Sztambulban tárgyalásokat folytat török főemberekkel, hogy kiderítse a Habsburg fivérekkel titokban alkudozó Gritti kormányzó politikai céljait.

Szeptember 25.          Vaughan levele Cromwell-nek Kölnből: I. Ferdinánd követe is vitt ajándékot a szultánnak, mert fegyverszünetet akart kötni a törökkel hadisarc fejében.

Október 3.                 A szultán beleegyezik János király és I. Ferdinánd közti megbékélés lehetőségébe. Erről Christopher Mont, VIII. Henrik megfigyelője is értesült Münchenben.

December 7.              Frangepán Ferenc és Brodarics István közös levele Sir Casale-nak Budáról, Andrea Corsini feladatairól.

1533 folyamán           Gritti kormányzó titokban egyezkedni próbál I. Ferdinánddal. Ibrahim nagyvezír kiszivárogtatja azt a hamis hírt, hogy a törökök hajlandóak megegyezni I. Ferdinánddal.

1534

Január 30.                 Meghal Bánffy János nádor. Húsz éven keresztül nincs nádora az országnak.

1534 elején                 A Bégoglu Magyarországon tárgyal a Habsburg fivérek küldötteivel Szapolyai János kárpótlásáról, amennyiben János király átadná országrészét.

Február végén           John Hackett jelenti Brian Tuke-nak, hogy Schepper követ hazatért Konstantinápolyból, és Magyarországon nagy változás várható.

Március 25.                V. Károly császár londoni követe szerint VIII. Henrik bosszús János király helyzete miatt, és neheztel a pápára és a velencei követekre.

Április 8.                    Andrea Corsini párizsi tartózkodása után Londonba érkezik, ahol VIII. Henrik ismét segítséget ígér János királynak; az angol uralkodó követet indít Velencébe, hogy Casale segítségével tárgyaljon a magyar megbízottal.

Április 12.                  Chapuys jelenti V. Károlynak, hogy János királyt támogatja a francia király, s hogy Corsini azért is tárgyalt a nyugat-európai uralkodókkal, mert János királynak nősülési szándéka van.

Június elején              Andrea Corsini Franciaországban van.

Június 15.                  Gritti kormányzó fiaival, több ezres török sereggel és jelentős vagyonával elindul Magyarországra, valószínűleg azért, hogy megbuktassa János királyt. Az erdélyi három nemzet és a két ellenkirály hívei öszefognak a Bégoglu ellen. János király paranccsal Czibak Imre váradi püspököt Gritti kormányzó elé küldi Erdélybe.

Augusztus 11.            A kormányzó meggyilkoltatja Czibak Imre váradi püspököt, János király egyik legmegbízhatóbb emberét.

Augusztus 27.            A kormányzó bevonul Medgyes várába, de a politikai gyilkosság miatt felháborodott polgárok nem engedik be őt és katonáit a városba, ezért a várba szorul.

Augusztus 31.            A kormányzó követét, Hieronim Łaskit elfogatja János király Budán. Augusztus folyamán egy ismeretlen személy jelenti Londonnak, hogy Magyarországon hatalmi válság van.

Augusztus folyamán János királyt I. Ferenc király követei megpróbálják felmenteni a pápa előtt az exkommunikáció alól.

Szeptember 10.          Petru Rareş moldvai vajda ostrom alá veszi Medgyest.

Szeptember 26.          I. Zsigmond király levele János királynak: Hieronim Łaskit próbálja védeni.

Szeptember 28.          A lengyel királyi tanács ülést tart Hieronim Łaski felségsértési ügyével kapcsolatban.

Szeptember 29.          Gritti kormányzót és kíséretét felkoncolják. A kormányzó fiait a moldvai vajda elfogja és kivégezteti. A Bégoglu vagyonát János király és hívei lefoglalják.

Október 9.                 Jan Łaski gnieznói érsek, Hieronim Łaski nagybátyja levelet ír János királynak, és Késmárkra indul, hogy személyesen járjon el unokaöccse felségsértési vádjában.

Október folyamán    Velencében VIII. Henrik és János király követei folytatják a Londonban megkezdett tárgyalást János király nősülési terveiről, a pápa előtti felmentéséről, a Gritti ügy okozta új szövetségi rendszer kialakításáról és a Habsburg fivérek elleni háború támogatásáról. Az angol uralkodó felajánlja Paul Casale szolgálatait János királynak.

November 1.              János király Fráter György királyi tanácsost kinevezi váradi püspöknek. Majláth István lesz az erdélyi vajda.

November 9.              Sir Casale jelentése Cromwell-nek Gritti eltávolításáról és Łaski perbefogásáról.

November 12.            Brodarics levele Tomickinak: Łaski mindenkit kijátszik menekülése érdekében.

November 15.            Sir Casale jelentése Cromwell-nek: a magyar király betegeskedése ellenére ura a helyzetnek.

November folyamán Anglia elszakad a római katolikus Anyaszentegyháztól. Az anglikán egyház alapítása, az egyház feje a mindenkori angol király.

1535

Január 5.                   Brodarics levele Tomickinak: VIII. Henrik megbízottai megegyeztek János királlyal.

Január 14.                 Chapuys jelenti Londonból, hogy János királyt aok pénzzel látták el a francia és angol királyok, hogy folytassa a harcot a Habsburgok ellen.

Január 22.                 Sir Casale levele Londonba: János király megerősítette Buda várát, a tiszántúli erődítményeket és Váradot. Már Erdély is megnyugodott.

Január folyamán      János király szabadon engedi Łaskit, aki Lengyelországba menet még utoljára megsarcolja Debrecent és Késmárkot.

Május 5.                     Harwell jelentése Starkey-hoz: I. Ferdinánd letartóztatta János király követeit, Andrea Corsinit, Paul Casale-t és egy kereskedőt, akik Velencéből utaztak Londonba.

Május 10.                   Bécsi béketárgyalás a két ellenkirály megbízottai közt. I. Ferdinánd követei tudatják Szülejmánnal, hogy János király a felelős Gritti megöletéséért.

Május 14.                   Sir Casale levele Cromwell-nek, szerinte már Spanyolország felé tartottak János király követei, mikor elfogták őket. Francesco Contarini velencei követ jelenti Bécsből: Corsini titkára, Marco Antonio Bentivoglio el tudott menekülni a letartóztatás elől. Verancsics Antal hazatér nyugat-európai követútjáról.

Június 15.                  Harwell jelenti Thomas Starkey-nak, hogy I. Ferdinándnak nem áll szándékában elengedni az elfogott követeket.

Június 30.                  Chapuys jelenti V. Károlynak, hogy János király követei nem jutottak el Angliába és Franciaországba.

Július 1.                      Sir Casale jelenti Cromwell-nek, hogy bátyja megszökött a bécsi börtönből, életjelet adott magáról Zágráb közeléből.

Július 6.                      VIII. Henrik király kivégezteti az egykori kancellárt, Morus Tamást.

Július 27.                    Sir Casale megtudja, hogy Andrea Corsinit kínvallatják Bécsben.

Augusztus 28.            Sir Casale levele Cromwell-nek Bolognából, miszerint testvére, Paul ismét János király szolgálatába állt.

Szeptember 6.            Sir Wallop levelet ír Lord Lisle-nak, miszerint az angol udvar novemberig folyósítja a János királynak megígért pénzsegélyt.

November 22.            János király Frangepán Ferenc kalocsai érseket és Brodarics István pécsi püspököt követútra indítja V. Károly császárhoz.

1536

Január 10.                 Francesco Casale levele Cromwell-nek Rómából: János király fél a szultántól Gritti megöletése miatt; Brodaricsot V. Károly várja, Frangepánt a pápa, de I. Ferdinánd nem engedi el a követeket Bécsből. Sir Casale-ról nincs híre, állítólag Ferdinánd elfogta őt, s csak akkor fogja elengedni, ha Jánossal békeszerződést köthet; a pápai nunciustól tudja, hogy Corsini meghalt a börtönben.

Február 5.                 Edmund Harwell levele Thomas Starkey-nak: Frangepán és Brodarics kiszabadult Bécs várából, valamint a nápolyi tárgyalásról V. Károly megbízottaival.

Március 15.                A Gritti-ügy következményeiért (alkudozás a Habsburgokkal) Szülejmán szultán kivégezteti Ibrahim nagyvezírt, korábbi bizalmasát. Szülejmán megbízza Jonusz béget a Gritti ügy kiderítésével. A török megbízott Váradra érkezvén két dolgot követel János királytól: Gritti kincseit és a budai vár átadását.

Március közepén       I. Ferdinánd és János király meghosszabbítja a fegyverszünetet.

Március 20.                Nápolyi tárgyalássorozat V. Károly és János király megbízottai közt.

Március 21.                Edmund Harwell jelenti Starkey-nak Velencéből, hogy V. Károly semmi konkrét javaslatot nem tett Nápolyban János király követeinek.

Március 23.                Francisco Torello da Fano Velencéből jelenti ismeretlen személynek, miszerint János király és I. Ferdinánd követei V. Károly előtt tárgyalnak egymással.

Április 3.                    Sir Casale jelenti Cromwell-nek Rómából, hogy János király követei jó hírrel tértek haza; a német-római császár megbékélt Jánossal, aki lengyel rokonainál érdeklődik a leánykérés ügyében.

Május 2.                     Felségsértés és vérfertőzés vádjával letartóztatják Boleyn Annát.

Május 19.                   Kivégzik Boleyn Anna angol királynét, VIII. Henrik második feleségét a londoni Tower udvarán.

Május 20.                   VIII. Henrik feleségül veszi Jane Seymour-t.

Május 25.                   Henry Cole jelenti Starkey-nak Páduából, miszerint I. Ferdinánd és János király megegyezett abban, hogy a vita nem tesz jót Magyarországnak.

Június 15.                  Váradi fegyverszünet a két ellenkirály közt. A fegyverszünetet Ferdinánd király katonái Szatmár ostromával megsértik.

Július 1.                      Francis Casale levelet kap Magyarországról, melyben arról tájékoztatják, hogy a békét I. Ferdinánd király nem tartja be Jánossal szemben.

Július 28.                    Sir Casale levelében kifejti, hogy szerinte a Habsburg testvérek egyezkedése mögött a franciák elleni hadjárat lehetősége lapul.

Szeptember 30.          János király Debrecent és Hunyadot adományozza Török Bálintnak, aki újból hozzápártolt.

December 4.              János király néhány embere csellel elfoglaja Kassa vá-rosát. A korábban János királyt gúnyoló német polgárokat elűzik. Sir Casale mindezt jelenti Londonnak.

1536 végefelé             Hieronim Łaski I. Ferdinándhoz pártol.

1537

Február 6.                 Pozsonyi országgyűlés. A rendek felszólítják I. Ferdinándot, hogy tartsa be Magyarország törvényeit. A király szóbeli ígéretet adott.

Május 12.                   Sir Clement West levele VIII. Henrikhez Máltáról a fegyverszünet be nem tartásáról, a békekötés elhúzódásáról, s hogy mindez a töröknek kedvez.

Június 8.                    Körmöcbányai béketárgyalás János király és V. Károly császár követei közt. Ferdinánd király időközben támadást indít Északkelet-Magyarországon.

Június 22.                  Sir West levele Cromwell-hez: a török elfoglalta Kliszszát; János király ajándékokkal halmozta el a szultánt; I. Ferdinánd király követe kezet csókolt a szultánnak, és könyörgött a vár visszaszolgáltatásáért.

Szeptember 25.          I. Ferdinánd király seregei aláaknázták a sárospataki várat, Tokajt azonban nem tudják bevenni.

Október 9.                 Garai ütközet. A Hans Katzianer vezetése alatt harcoló Habsburg-hű katonák megsemmisítő vereséget szenvednek a török cspatoktól.

Október 24.               Gyermekágyi lázban meghal Jane Seymour, VIII. Henrik felesége.

December 1.              A rozgonyi tárgyalások eredményeképpen a két ellenkirály megbízottai ismét fegyverszünetet kötnek.

December 29.            A két király megbízottai megerősítik a fegyverszünetet, és a tervezett béke pontjait megszövegezik.

1538

Január 30-31.            Katzianer Horvátországba menekül Ferdinánd haragja elől, és János királyhoz akar pártolni, de utóbbi elutasítja kérését, mert attól tart, hogy megakasztaná a békekötést Katzianer ügye. Katzianer a törökökhöz fordul segítségért, akik felajánlják neki Horvátország vezetését.

Február 8.                 Megalakul a Szent Liga Rómában. V. Károly, III. Pál pápa és Velence szövetséget köt a török ellen.

Február 24.               Váradon békét köt egymással Ferdinánd király és János király. A paktumot titokban tartják Szülejmán szultán előtt.

Március 18.                A török hajóhad elhagyja Konstantinápolyt.

Március 24.                Thomas Theabold ismeretlen személynek jelent Katzianer hányattatásairól.

Március 25.                A János királyhoz pártolt Török Bálint dunántúli hadjáratával megsérti a váradi paktumot.

Április folyamán       A londoni udvar tudomást szerez a békekötésről I. Ferdinánd és János király között. Szülejmán parancsot ad a szendrői bégnek, hogy támadja meg a moldvai vajdát, aki megölette Gritti gyerekeit, elfogatta a lengyel követeket és nem fizetett adót. János király attól tart, hogy a szultán Magyarországon is bosszút áll a Bégoglu haláláért, ezért segítséget kért Ferdinándtól és V. Károlytól, de a segély késve érkezett.

Május 3.                     John Hutton jelenti VIII. Henriknek, hogy a török előcsapat Isztriában van, és a 200 ezer fős sereg Magyarország felé tart.

Június 16.                  A modenai püspök és a bécsi nuncius levelet ír Farnese bíboroshoz, hogy vizsgálják felül János király kiátkozásának ügyét; a váradi egyezménnyel egyetemben a Szentszék feloldja Jánost az egyházi kiközösítés terhe alól.

Június 18.                  Nizzai fegyverszünet a francia király és a német-római császár között.

Július 9.                      Szülejmán szultán hadjáratot indít az ingadozó moldvai vajda ellen. János király, Szülejmán szultántól tartva, lezáratja az erdélyi hágókat. Ferdinánd király a váradi paktumban lefektetettekhez képest aránytalanul kevés katonai segítséget küld János királynak.

Július folyamán         A szultán serege felszámolja a moldvai vajdához hű politikai elitet. János király elfogatja a Csicsó várába menekült moldvai vajdát.

Augusztus 16.            Thomas Theabold levele Cromwell-hez: I. Ferdinánd 6 ezer katonával próbálná megvédeni az országot a töröktől. Szülejmán nem támadja Erdélyt, visszavonul Konstantinápolyba.

Szeptember 3.            Egy Franciaországban tartózkodó birodalmi követ jelenti V. Károlynak, hogy Ferdinánd és János király még mindig nem kötött békét.

Október 1.                 Theabold jelenti Cromwell-nek Páduából, hogy mindkét király remeg a félelemtől, mert Szülejmán nem tud a váradi paktumról, s állítólag még nagyobb sereggel jönne Magyarországra.

Október 25.               Zrínyi Miklós és társai meggyilkolják Hans Katzianert.

November 1.              Az első magyarországi nyilvános hitvita Segesvárott. János király nem vállalja a döntést a felvetett vallási kérdésekben.

November 15.            Edmund Harwell levelében írja Cromwell-nek, hogy János király megnősül.

November vége         Toledóban V. Károly császár megerősíti a váradi békét.

1539

Január 15.                 János király követei titokban megWeblap látogatottság számláló:

Mai: 128
Tegnapi: 42
Heti: 128
Havi: 2 106
Össz.: 582 219

Látogatottság növelés
Oldal: Kronológia (1529-1540)
Szapolyai János erdélyi vajda, magyar király (1526-1540) - © 2008 - 2024 - szapolyai.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »