Szapolyai János erdélyi vajda, magyar király (1526-1540)

Köszöntöm a Szapolyai honlapon, melynek célja, hogy tudományos igénnyel, részrehajlás nélkül eloszlassa a Szapolyai-családról kialakult toposzokat.

Szapolyai János

bibliográfia

Összeállította: Erdős Zoltán

 

 

 

Villány, 2013.

 

    

V. Szapolyai János életére és uralkodására

 

vonatkozó szakirodalom

 

 

 

 

 

1. Összefoglaló munkák, életrajzok és értékelések

 

 

 

195. Bessenyei József: Szapolyai János. In: Ferenczi László köszöntése 65. születésnapja alkalmából. Szerk.: Fried István – Kabdebó Lóránt – Kovács Viktor. Miskolci Egyetem BTK – Szegedi Tudományegyetem BTK, Miskolc, 2003. 15-24. old.

 

 

 

196. Kanyar József: Szapolyai János, az utolsó nemzeti király, 1526-1541. Pátria Ny., Bp., 1993.

 

 

 

197. Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Szerk.: Gáspár Zsuzsa – Horváth Jenő. Officina Nova, [Bp.], 1993. 88-89. old.

 

A király uralkodásának rövid és tárgyszerű leírása, kronológiával és néhány illusztrációval.

 

 

 

198. Kiss-Béry Miklós: II. Ulászló, II. Lajos és I. (Szapolyai) János. Duna International, Bp., 2011. 94 old. (Magyar királyok és uralkodók) 72-94. old.

 

 

 

199. Nemere István: Az utolsó magyar király Szapolyai János élete. Anno Kiadó, 2006. 198 old.

 

Ismeretterjesztő, sőt helyenként publicisztikai stílusban mutatja be Szapolyai János életét és uralkodását, hivatkozások és bibliográfia nélkül.

 

 

 

200. Pálffy Géza: Szapolyai János. In: Magyarország uralkodói. Szerk.: Szvák Gyula. Pannonica Kiadó, 2003. 190-194.

 

Lényegre törő és kimért összefoglaló. Ismeretterjesztő stílusú, de Szapolyai uralkodásának megítélésére vonatkozó valamennyi jelentősebb kutatási eredményt sűríti.

 

 

 

201. VelentzeyJános: Némely észrevételek Zápolya János magyar királyról. Tudományos Gyűjtemény, 1822. 9. kötet.

 

 

 

Lásd még: 390, 392

 

 

 

 

 

2. Szapolyai János az 1526 előtti politikában

 

 

 

202. Barta Gábor: Keresztesek áldott népe. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1977. 223 old.

 

 

 

203. Barta Gábor – Fekete-Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben. Gondolat Kiadó, Bp., 1973. 360 old.

 

A Fekete Nagy Antal forrásgyűjtésén alapuló, Barta Gábor által sajtó alá rendezett és bővített mű megkereülhetetlen alapmű a Dózsa-parasztháború előzményeiről, lefolyásáról és következményeiről, társadalom- és eszmetörténeti hátteréről. Bőven kitér Szapolyai János szerepvállalására.

 

Ismertetés: Szakály Ferenctől: Századok, 110(1976): 3. sz. 565–571. old.

 

 

 

204. C. Tóth Norbert: Szapolyai János erdélyi vajda 1522. évi havasalföldi hadjáratai: Havasalföld korlátozott függetlenségének biztosítása. Hadtörténelmi Közlemények, 125(2012.): 4. sz. 987-1014. old.

 

 

 

205. C. Tóth Norbert: Egy legenda nyomában: Szapolyai János és Ecsedi Bátori István viszonya 1526 előtt. Századok 146(2012.): 2. sz. 443-464. old.

 

 

 

206. Engel, Johann Christian: Actenmäßige Skizze der Unternehmungen Johann Zapolyas 1507-1515. Zeitschrift von und für Ungarn zur beförderung von vaterländischen Geschichte, Erdkunde ud Literatur, 1(1802). 147-183; 287-348. old.

 

<http://books.google.hu/books?id=pcg3AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>

 

Szapolyai János arra irányuló kísérleteit vizsgálja, hogy lengyel támogatással kerüljön magyar trónra. A szövegben hosszan idéz, illetve teljes terjedelmében közöl több okiratot és levelet.

 

 

 

207. Hermann Zsuzsanna: Az 1515. évi Habsburg-Jagelló szerződés. Adalék a Habsburgok magyarországi hatalmának előtörténetéhez. Akadémiai Kiadó, Bp., 1961.

 

 

 

208. Janits [Borsa] Iván: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevéladó működése 1526-ig. Bp., 1940.

 

 

 

209. Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól. In: Történelmi és irodalmi tanulmányok. I. kötet. Közrebocsátja: Gyulai Pál. Franklin Társulat, Bp., 1907. (Báró kemény Zsigmond összes művei IX.) 7-46. old.

 

A szerző az 1837-ben készült tanulmányban részletesen elemzi a mohácsi csatához vezető okokat, a 15. század végétől. Szapolyait – a teljes politikai elittel együtt – vétkesnek látja az ország meggyengülésében, de tisztázza az alól a vád alól, hogy szándékosan késett volna el a mohácsi csatából.

 

Újabban megjelent: Magvető Könyvkiadó, 1983. (Gondolkodó magyarok) Ez a kiadás elérhető az interneten is: <http://mek.oszk.hu/05900/05999/>

 

 

 

210. Kubinyi András: Werbőczy Mohács (1526) előtti politikai pályafutása. In: Tanulmányok Werbőczy Istvánról [Studien über István Werbőczy]. Szerk.: Hamza Gábor – Boóc Á. – Buzády Cs. Professzorok Háza, Bp., 2001.65-98. old.

 

Német nyelven:

 

István Werbőczy als Politiker vor Mohács (1526). In: The man of many devices, who wandered full many ways. Festschrift in honor of János M. Bak. Ed.: Nagy, Balázs – Sebők, Marcell. Central European University Press, [1999.] 558-582. old.

 

 

 

211. Kubinyi András: Az 1505. évi rákosi országgyűlés és a szittya ideológia. Századok, 140(2006.): 2. sz. 360-374. old.

 

 

 

212. Liske, Xaver: Der Kongress zu Wien im Jahre 1515. In: Forschungen zur deutschen Geschichte, 7(1867) 463-558. old.

 

 

 

213. Nemeskürty István: Krónika Dózsa György tetteiről. Bp., 1972.

 

További kiadása:

 

In: Önfia vágta sebét. Gondolat, Bp., 1975. 19-176. old.

 

 

 

214. Neumann Tibor: Út a királyi trónig. A Szapolyaiak: Imre, István és János király. História, 34(2012): 2. sz. 8-10. old.

 

 

 

215. Szegő Iván Miklós: Tévút Mohácsig. 1-4. rész. Origo internetes portál, 2012. júl. 31. – 2012. aug. 29.

 

<http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20120726-tevut-mohacsig-a-balkan-szetesese-es-a-magyar-kiralysag-gyengulese.html>

 

<http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20120816-tevut-mohacsig-matyas-kiraly-elszalasztott-lehetosegei.html>

 

<http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20120821-tevut-mohacsig-kozepkeleteuropa-1515os-felosztasa.html>

 

<http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20120828-tevut-mohacsig-4-resz-nandorfehervar-eleste-es-a-mohacsi.html>

 

 

 

 

 

3. János király uralkodásának egyes eseményeiről,

 

periódusairól szóló munkák

 

 

 

3.1. A mohácsi csata, a kettős királyválasztás és a török szövetség

 

 

 

216. Barta Gábor: Illúziók esztendeje. Megjegyzések a Mohács utáni kettős királyválasztás történetéhez. Történelmi Szemle, 20(1977): 1. sz. 1-30. old.

 

 

 

217. Barta Gábor: Hogyan halt meg II. Lajos király? História, 2(1980.): 1. sz. 5-6. old.

 

 

 

218. Barta Gábor: A Sztambulba vezető út. Magvető Kiadó, Bp., 1983. (Gyorsuló idő)

 

Első változata: Századok, 115(1981): 1. sz. 152-205. old.

 

Rövidített kiadása: Rubicon, 14(2003): 11-12. sz. 36-40. old.

 

Francia nyelven megjelent: La route qui méne á Istanbul 1526-1528. Akadémiai, Bp., 1994. (Studia historica)

 

 

 

219. Barta Gábor: Meghalt a király, éljen a király! II. Lajos temetése. História, 1989. 3. sz. 9-10. old.

 

 

 

220. Barta Gábor: Az elfelejtett hadszíntér 1526-1528. (Megjegyzések a török-magyar szövetség előtörténetéhez.) Történelmi Szemle, 37(1995): 1. sz. 1-34. old.

 

 

 

221. Botlik Richárd: 1526. október 19. (Adalékok Sárffy Ferenc győri várparancsnok jelentéséhez.) Századok, 136(2002): 3. sz. 669-676. old.

 

<http://www.szapolyai.hupont.hu/6/egy-fontos-jelentes-elemzese>

 

 

 

222. B. Szabó János: A mohácsi csata. Corvina, Bp., 2006. (Corvina Tudástár) 179 old.

 

Hadtörténeti szempontú elemzés a mohácsi csatáról és az ahhoz vezető előzményekről, nemzetközi kontetxtusba helyezve. A közkeletű tévhiteket kijavítva 5 és 15 ezer fő közé teszi a Szapolyai által Erdélyből hozott csapatok létszámát, és tisztázza Szapolyait az alól, hogy szándékosan késett volna el a csatából.

 

Második, javított kiadás: Corvina, 2011.

 

 

 

223. Erdélyi Gabriella: Hieronim Łaski konstantinápolyi jelentése egy Ferdinánd-párti főúr tollán. Megjegyzések a sztambuli tárgyalások (1527-1528.) történetéhez. Fons, 3(1996): 3. sz. 311-334. old.

 

Érdekes és fontos adalékot közöl a török-magyar szövetség történetéhez; függelékként Thurzó Eleknek I. Ferdinándhoz küldött levelét (Buda, 1528. máj. 2.) adja közre.

 

 

 

224. Farkas Gábor Farkas: II. Lajos rejtélyes halála. Magyar Könyvszemle, 116(2000): 4. sz. 443-463. old.

 

<http://www.epa.hu/00000/00021/00027/0004-1f9.html>

 

 

 

225. Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története. Athaeneum, Bp., 1921. 246 old.

 

Új kiadása: Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005.

 

 

 

226. Kápolnai [Pauer István]: A mohácsi hadjárat 1526-ban, I-II. közlés. Hadtörténelmi Közlemények, 1889. 177-208; 441-462. old.

 

 

 

227. Mohácsi vész: Szapolyai János csak bűnbak volt? Kurcz Béla interjúja B. Szabó János történésszel. HVG internetes portálja, 2010. aug. 29.

 

<http://hvg.hu/Tudomany/20100828_mohacs_szapolyai_janos>

 

 

 

228. Ortvay Tivadar: A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei. MTA, Bp., 1910. (Értekezések a történeti tudományok köréből)

 

Nagy mennyiségű okiratos és elbeszélő forráson alapuló, nagy hatású munka. A vereséget a szerző hadvezetési hibák és a hadszervezet sajátosságai mellett az ország morális állapotával (pártoskodás, könnyelműség és elbizakodottság), valamint egyes urak árulásával magyarázza. Súlyosan elmarasztalja Szapolyait, véleménye szerint „a csatában való meg nem jelenésének igazi oka önző vágyai és törekvései voltak.”

 

Újabb kiadása: Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2010.

 

 

 

229. Podhradczky József: A mohátsi ütközet szerentsétlen kimenetelét tulajdonithatjuk-e Zápolya Jánosnak? Tudományos Gyűjtemény, 1832. 5. kötet

 

 

 

230. Podhradczky József: Zápolya János akarva késett-e a mohácsi csatára II. Lajos király segedelmére; és volt-e országlásra elegendő joga? Tudományos Gyűjtemény, 1837. 2. kötet

 

 

 

231. Podhradszky József: Zápolya János által Budán mart. 17.-én 1527-ben tartott gyűlésről. Tudományos Gyűjtemény, 1841. 1. kötet

 

 

 

232. Sišić, Ferdo: Die Wahl Ferdinands I. von Österreich zum König von Kroatien. Zagreb, 1917.

 

 

 

233. Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Bp. 1975. (Sorsdöntő történelmi napok 2.)

 

További kiadások: 1978; 1981.

 

 

 

234. Varga Szabolcs: Az 1527. évi horvát-szlavón kettős „királyválasztás” története. Századok, 142(2008): 5. sz. 1075-1134. old.

 

A tanulmány bőséges áttekintést ad a 15. századi Horvátország és Szlavónia közjogi státusáról, majd a török fenyegetés hatásairól a 15-16. század fordulóján. A cikk második részében elemzi I. Ferdinánd és János megválasztását, illetve királlyá tételét, valamint a két aktus közjogi jelentőségét.

 

 

 

Lásd még: 209, 329, 388, 391, 393

 

 

 

 

 

3.2. Cserni Jován hada

 

 

 

235. Bánkuti Imre: Az Alföld népének harca a török hódítók ellen a mohácsi csata után, 1526-27. In: Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Historica II. Szerk.: Mérei Gyula. Szeged, 1957. 3-30. old.

 

 

 

236. Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden. Hadtörténelmi Közlemények, 1892. 655-688. old.

 

 

 

237. Smolka Szaniszló: „Fekete” Iván. Századok, 17(1883) 1-31. old.

 

 

 

238. Szakály Ferenc: Honkeresők. Megjegyzések Cserni Jován hadáról. Történelmi Szemle, 22(1979.): 2. sz. 227-261. old.

 

Franciául: Remarques sur l’armée de Iovan Tcherni. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 24(1978): 1-2. sz. 41-82. old

 

 

 

 

 

3.3. Lodovico Gritti kormányzósága, az 1530-34 közötti évek eseményei

 

 

 

239. Barta Gábor: Ludovicus Gritti magyar kormányzósága (1531-1534.). Történelmi Szemle, 14(1971): 3-4. sz. 289-319. old.

 

 

 

240. Botlik Richárd: Az 1531. évi krakkói alku. Titkos megállapodás az I. Ferdinánd párti erdélyi területek katonai utánpótlásának kérdéséről. Századok, 137(2003): 3. sz. 579-601. old.

 

<http://www.szapolyai.hupont.hu/16/a-krakkoi-alku-1531-1-resz>

 

<http://www.szapolyai.hupont.hu/33/a-krakkoi-alku-1531-2-resz>

 

 

 

241. Decei, Aurel: Aloisio Gritti în slujba sultanului Sülejman Kanunî după unele documente turceşi inedite, 1533–1534. Studii şi Materiale de Istorie Medie, 7(1974) 101-160. old.

 

 

 

242. Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos 1480-1534. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1901. (Magyar Történelmi Életrajzok XVII./1.) 159 old.

 

<http://mek.niif.hu/05700/05721/html/index.htm>

 

 

 

243. Kubinyi Ferenc: János király budai országgyűlése az 1530-ik év végén. Századok, 10(1876) 581-583. old.

 

 

 

244. Schuller, Johann Karl: Ludwig Grittis Ende. Ein historischer Versuch. In: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge, II. Band, 2. Heft. Kronstadt, 1856. 165-198. old.

 

<http://books.google.de/books?id=04sAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>

 

 

 

245. Szakály Ferenc: Vesztőhely az út porában. Gritti Magyarországon 1529–1534. Helikon Kiadó, H.n., É.n. [1986.] (Labirintus)

 

Angol nyelvű, jegyzetapparátussal bővített kiadás:

 

Lodovico Gritti in Hungary, 1529-1534. A historical insight into the beginnings of Turco-Habsburgian rivalry. Akadémiai, Bp., 1995. (Studia historica)

 

 

 

246. Szilágyi Sándor: Gritti életéhez, 1530. I-II. közlés. Történeti Lapok, 2(1875): 22. sz.; 3(1876): 15. sz.

 

 

 

247. Varjú Elemér: János király czimerbővitő levele Gritti Alajos részére. Turul, 1901. 89. old.

 

Újabb, digitális kiadása:

 

Turul. A Magyar Hraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye, 1901-1921. (CD-Rom) Arcanum, 2002.

 

 

 

→ Lásd még: 330

 

 

 

 

 

3.4. A váradi béke

 

 

 

248. Károlyi Árpád: Adalék a nagyváradi béke s az 1536-38. évek történetéhez. Századok, 12(1878). 591-617; 687-732; 790-840. old.

 

 

 

 

 

3.5. Szapolyai János házassága, halála, az 1539-41. évi erdélyi

 

összeesküvés

 

 

 

249. Fodor Pál: A török hódítók és a királysírok. História, 1989. 3. sz. 11-12. old.

 

A szerző röviden érinti Szapolyai János sírjának és hamvainak sorsát a török hódítást követően

 

 

 

250. Hankó Ildikó: A magyar királysírok sorsa Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig. Bp., 1987.

 

<http://www.mek.oszk.hu/04000/04092/04092.pdf>

 

Bővített kiadásai részben más cím alatt megjelentek: 2004; 2006; 2007; 2008.

 

 

 

251. Lupaş, Ion: Stephan Mailath, ein Woiwode Siebenbürgens. Zur Geschichte der Rumänen in Siebenbürgen. Nagyszeben, 1943.

 

 

 

252. Majlád Béla: Maylád István (1502-1550.). Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1899. (Magyar történelmi életrajzok) 120 old.

 

<http://mek.oszk.hu/05600/05689/html/>

 

 

 

253. Szabolcsi József: Az 1539-41. évi rendi mozgalom oka és célja. Századok, 104(1970): 2. sz. 300-320. old.

 

 

 

254. Veress Endre: Izabella királyné. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1901. (Magyar történelmi életrajzok) 516 old.

 

<http://archive.org/stream/izabellakirlyn1500vere#page/n7/mode/2up>

 

Reprint: Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010.

 

 

 

 

 

4. Szapolyai uralkodásának egyes szegmensei

 

 

 

4.1. A polgárháború politikai és katonai eseményei

 

 

 

255. Kemény Lajos, ifj.: Felsőmagyarországi hadi mozgalmakra vonatkozó adatok Kassa város levéltárában, 1526-1536. Hadtörténelmi Közlemények, 1912. 288-291. old.

 

 

 

256. Komatar, Franz: Die Teilnahme Hans Katzianers an den Kämpfen gegen Zápolya im Jahre 1527. In: Mitteilungen des Musealvereins für Krain, 1905. Musealverein für Krain, Laibach, 1905. 13-37. old.

 

 

 

257. Šmolka, St.: Ferdinand I. Bemühungen die Länder der ungarischen Krone für Österreich zu erwerben. Budweis, 1876.

 

 

 

258. Teutsch, G. D.: Zum Krieg J. Zápolya’s gegen Ferdinand von Österreich. In: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, 1899. 33-40. old.

 

 

 

→ Lásd még: 280

 

 

 

 

 

4.2. Belpolitika, kormányzat, közjog

 

 

 

259. Barta Gábor: Konszolidációs kísérlet Magyarországon a mohácsi csatavesztés után. Szapolyai János király kormányzása, 1526. november – 1527. augusztus. Századok, 111(1977): 4. sz. 635-680. old.

 

 

 

260. Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala (1458-1541). Kísérlet az országos és a királyi magánjövedelmek szétválasztására. Levéltári Közlemények, 35(1964): 1. sz. 67-98. old.

 

A tanulmány fő súlypontját a tisztség 15. századi és 16. század eleji vizsgálata jelenti, de számos adatot nyújt az udvarbírói méltóság János király alatti kormányzati, gazdasági és politikai jelentőségére nézve is. Függelékben közli a tárgyalt időszak budai udvarbíráinak névsorát és rövid bemutatását, valamint négy oklevél hasonmását és tartalmi kivonatát.

 

 

 

261. Svendor Enikő: „...az én uram közakarattal választatott, koronáztatott királylyá”. Szapolyai János és a két részre szakadt Magyarország. In: Jogtörténeti tanulmányok Dr. Horváth Attila tiszteletére. Szerk.: Hajdú Gábor. Bp. – Nyíregyháza, 2003. 99-105. old.

 

 

 

 

 

4.3. Kapcsolat magyar arisztokratákkal és nemesekkel

 

 

 

262. Barta Gábor: Egy magyar politikus a középkori Magyarország széthullásának éveiben. Werbőczy István kancellár, 1526-1541. In: Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából. Szerk.: Rúzsás Lajos – Szakály Ferenc. Bp., 1986. 275-322. old.

 

 

 

263. Bessenyei József: A Héttorony foglya – Török Bálint. Helikon Kiadó, H.n., É.n. [1986.] (Labirintus) 116 old.

 

Az 1526-40 közti időszakkal foglalkozik, kitekintve János király uralkodására: 21-84. old.

 

 

 

264. Bessenyei József: Podmaniczky János. A köpönyegforgatás művészete. Rubicon, 1(1990): 4. sz.

 

Újabban megjelent:

 

In: Rubicon 1990-2011. (CD-Rom) Arcanum, 2002.

 

 

 

265. Bessenyei József: Zrínyi Miklós politikai szereplése a Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd közötti küzdelmek éveiben. In: Zrínyi Miklós élete és öröksége. A 2008. november 7-8-án Zrínyi Miklós születésének 500. évfordulója alkalmából Szigetváron rendezett konferencia előadásainak szerkesztett szövege. Szerk.: Varga Zoltán. Szigetvári Várbaráti Kör, Szigetvár, 2010. 48-55. old.

 

 

 

266. Brodarics-emlékkönyv. Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Írták, a dokumentumokat vál., az irodalomjegyzéket összeállították: Kasza Péter – Pálffy Géza. A dokumentumokat ford.: Hegyi György – Kasza Péter – Kulcsár Péter. Magyar Országos Levéltár, Bp., 2011. 160 old.

 

Ismertetés:

 

H. Németh Istvántól: Levéltári Közlemények, 81(2011): 2. sz. 196-200. old.

 

 

 

267. Fraknói Vilmos: Werbőczi István. Bp., 1899. (Magyar történelmi életrajzok)

 

 

 

268. Horváth Mihály: Utyeszenich Fráter György (Martinuzzi bíbornok) élete. Pest, 1872.

 

<http://archive.org/stream/utyeszenichfrate00horvuoft#page/n1/mode/2up>

 

További kiadása: In: Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. IV. kötet. 1-427. old.

 

 

 

269. Kasza Péter: Brodarics István szerémi püspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz Szapolyai János királyhoz való csatlakozásáról. Turul, 84(2011): 1. sz. 7-20. old.

 

A cikk függelékében Brodarics búcsúlevele latin és magyar nyelven, valamint a levél fakszimiléje.

 

 

 

270. Komáromy András: Verbőczy István és fia. Századok, 44(1910) 193-211; 283-297; 386-401; 460-476. old.

 

Werbőczy István politikai szerepvállalásáról és családi viszonyairól a tanulmány első része szól, helyenként pontosítva a Fraknói Vilmos által készített életrajzot.

 

 

 

271. Kubinyi András: A Szapolyaiak és familiárisaik (szervitoraik). In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: Balogh Judit – Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter. Miskolci Egyetem BTT, Miskolc, 2004.(Studia Miskolcinensia 5.) 169-194. old.

 

Második kiadása:

 

In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2008. Tom. 13., fasc. 3. 227-266. old. Elérhető az interneten is: <http://www.uni-miskolc.hu/~philos/2008_tom_XIII_3/227.pdf>

 

 

 

272. Kujáni Gábor: A Brodaricsok. Századok, 47(1913). 753-763. old.

 

 

 

273. Kujáni Gábor: Brodarics István szereplése János király oldalán. Századok, 48(1914). 34-51; 107-125. old.

 

 

 

274. Mezey Barna: Werbőczy István 1458-1542. Rubicon, 10(1999): 7. sz. 15-20. old.

 

Újabban megjelent:

 

In: Rubicon 1990-2011. (CD-Rom) Arcanum, 2002.

 

 

 

275. Oborni Teréz: Fráter György 1484(?)-1551. Rubicon, 10(1999): 7. sz. 21-25. old.

 

Újabban megjelent:

 

In: Rubicon 1990-2011. (CD-Rom) Arcanum, 2002.

 

 

 

276. Oborni Teréz: Szapolyai (I.) János király diplomatája, Brodarics István. Turul, 84(2011): 1. sz. 21-27. old.

 

Angolul megjelent:

 

Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 9(2010): 18, sz. 23-33. old. Elérhető az interneten is: <http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=115310>

 

 

 

277. Pálffy Géza: Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Turul, 84(2011): 1. sz. 3-6. old.

 

 

 

278. Puskár Anett:Szapolyai János és Perényi Péter. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: Balogh Judit – Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter. Miskolci Egyetem BTT, Miskolc, 2004.(Studia Miskolcinensia 5.) 215-230. old.

 

Második kiadása:

 

In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2008. Tom. 13., fasc. 3. 295-313. old. Elérhető az interneten is: <http://www.uni-miskolc.hu/~philos/2008_tom_XIII_3/295.pdf>

 

Angolul megjelent:

 

In: Power and Culture. Identity, Ideology, Representation. Pisa, 2007. 13-26. old. Elérhető az interneten: <http://www.cliohres.net/books2/2/03_PUSKAR.pdf>

 

 

 

279. Simon Zsolt: Szapolyai János familiárisainak egy lajstroma 1531-ből. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: Balogh Judit – Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter. Miskolci Egyetem BTT, Miskolc, 2004.(Studia Miskolcinensia 5.) 231-243. old.

 

Második kiadása:

 

In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2008. Tom. 13., fasc. 3. 315-332. old. Elérhető az interneten is: <http://www.uni-miskolc.hu/~philos/2008_tom_XIII_3/315.pdf>

 

 

 

280. Sörös Pongrác: Athinai Deák Simon. Századok, 39(1905) 497-517. old.

 

 

 

281. SörösPongrác: Statileo János életéhez. In: A pannonhalmi főiskola évkönyve, 1915/16. 3-56. old.

 

 

 

282. Sörös Pongrác: Frangepán Ferencz, egri püspök, kalocsai érsek, I-II. közlés. Századok, 51(1917) 429-471; 545-576. old.

 

 

 

283. Szalay László: Verbőczi István és Verancsics Antal. In: Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. században. Pest, 1861. 146-181. old.

 

<http://archive.org/stream/adalkokmagyarnem00szal#page/n9/mode/2up>

 

 

 

284. Székely Samu: Brodarics István élete és működése, I-II. közlés. Történelmi Tár, 1888. 1-34; 225-262. old.

 

<http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04111201/11_0_2_pg_1.html>

 

<http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04111201/11_0_2_pg_225.html>

 

 

 

285. Tárczy Árpád: Perényi Péter magatartása, különös tekintettel pártváltozásaira. Sárospatak, 1930.

 

 

 

 

 

4.4. Gazdaság, társadalom

 

 

 

286. Balogh Judit: A székelyek Szapolyai Erdélyében. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: Balogh Judit – Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter. Miskolci Egyetem BTT, Miskolc, 2004.(Studia Miskolcinensia 5.) 13-24. old.

 

Második, bővített kiadása:

 

In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2008. Tom. 13., fasc. 3. 15-30. old. Elérhető az interneten is: <http://www.uni-miskolc.hu/~philos/2008_tom_XIII_3/15.pdf>

 

 

 

287. Balogh Judit: A székely primorok és a nemesség kérdése. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Miskolc, 2006. 25-39. old.

 

A teljes tanulmánykötet elérhető az interneten: <http://www.mek.oszk.hu/04400/04442/>

 

 

 

288. Draskóczy István: Erdély sótermelése az 1530-as években. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: Balogh Judit – Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter. Miskolci Egyetem BTT, Miskolc, 2004.(Studia Miskolcinensia 5.) 25-70. old.

 

Újabb kiadása:

 

In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. SecWeblap látogatottság számláló:

Mai: 115
Tegnapi: 42
Heti: 115
Havi: 2 093
Össz.: 582 206

Látogatottság növelés
Oldal: Erdős Zoltán: Szapolyai bibliográfia 5 - szakirodalom
Szapolyai János erdélyi vajda, magyar király (1526-1540) - © 2008 - 2024 - szapolyai.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat